Barion Pixel
Büdös barlang Tordán.

Tordai büdös barlang, a csodák birodalma.

ŐSEINK FIATALÍTÓ CSODAHELYE – Tordai büdös barlang

A tordai Büdös barlang – egy kénes-széndioxidos ős mofetta.
Jókai Mór: Bálványosvár /részlet/
A pokol tornáca
,,Bálványosvár körül nemcsak az istenek tartottak ám tanyát, a pokol is ott volt a közelében.
Nyugatról elnézve, a vár fokáról meg lehetett látni a pokol tornácát. Akiket a bölcs horkázok a tuhudun vallásba beoktattak, az mind jól is tudta, hogy annak a rettenetes vidéknek a tájékára sem jó menni; mert az egész átelleni hegyet uralja a Drómó ördög. Ugyanaz az ördög, aki a Rapsonné szeretője volt fiatal korában. Azt a kis váracskát is az építette az ő számára ott a hegy tetején, de annak se megy közelébe semmi jó lélek; mert még aki csak olyan vakmerő volt, hogy a pokol tornácát megtapodta, mind odaveszett, egy sem került vissza. Minden emberöltő-ivadékban emlékeznek egy olyan esetről, hogy a föld alattiakkal dacoló vadászt, aki arrafelé hajtott vadat, a távolban legeltető pásztorok a hegyekről ott látták másnap feküdni a pokol tornáca szikláin, előtte az elejtett vad, mellette a két kutyája. Aztán mindennap ott látták. – S mikor a hullakeselyű lecsapott az ott heverőkre, maga is ott maradt, mintha csak nyíllal lőtték volna szíven. Madárnak sem jó járni azon a vidéken.

“A föld latti erők csodaműhelye ez”

A föld alatti erők csodaműhelye ez. A mai korban ez az egyszerű neve van: a „Büdös”. A rengeteg őserdők közepéből tolakodik előre egy óriási bérctömeg, egymásra hányt düledező sziklák romhalmaza: mintha egy bedőlt tűzhányó volna. Oldalait kiégett likacsok, súrlókövek fedik; ércsalak-maradványok: mogyoró-, galagonyabokor csenevészik a hasadékok között: azokon is rőt a levél. Csak a pemétfű látszik itthon lenni, s a sírok és romok két virága, a kövirózsa meg a sárga szaka. A halál országa ez.
A bérc oldalán, fenn a magasban ásít egy sziklaodú; félredűlt gúlák képezik óriás kapuját; májszínű rozsdaveres sziklák, fekete erekkel. Hanem a barlangszáda körül sárgán van zománcozva szikla és padmaly; mint a penész, úgy lepi be a halaványsárga nyirok az egész környéket. S a bejárat előtt reszketni látszik a lég, mint a délibáb: a kövek táncolni látszanak; az örökké nyitott kapu reszket, és a föld maga libeg-lobog. Itt van a pokol tornáca.
Mi leheli fel azt a haláladó léget, onnan a szikla mélyéből, amitől még a felette átrepülő madár is leesik? Kinek a szavára nyílt meg ez az üreg, amibe ember ha belépett, többé vissza nem tér?
Ide jött Szilamér.

Büdös barlang – “a horkázok azt verték a fejébe, hogy itt van a halál birodalma

A horkázok azt verték a fejébe, hogy itt van a halál birodalma: – hívogatta valami szó ebbe a birodalomba!
Beletévedt azokba az erdőkbe, amiket soha emberláb meg nem tapodott. Idejüket régen elfeledt fák egymásra düledezve, őserdők, a másik őserdő temetőjéből előmagasodva, még a vadnak is útját állják, hát még az embernek. Incselkedő lidérc, kóborgó lobogvány belecsalogatja a feneketlen „Mohosba”. Ott a hegyek tetején tó van; de benőve sűrű ingovánnyal: aki rálép, lerántják a csalóka pázsit alá a vízi hüvelvények. A völgyek mélyében ráijeszt a Fortyogó forrás; amint zúgva előtör a tőzegtelepből, sárgásbarna vize fojtó gőzt ereszt ki: amott megállítja a Hammas patakja, melynek sötétszürke vizén félelem átlépni. A lépésére szétoszló harasztból egész kigyófészek gomolyog szerteszét: azok ott fútták a „kígyókövet” a királyuk fejére. A felháborított kígyófejedelem fejét magasra emelve kanyarog a maguktól világító redves fák odvába.
Menmeg süvegnyi béka állja útját, ami úgy tud üvölteni, mint egy disznóhajtó kürt, ha árvacsalánnal megveri a hátát: más fegyver nem fogja; majd meg ormótlan, idegen mezőkre bukkan, ahol minden növénynek vörös a levele; ismeretlen szálas lapuk fehér virágpálcáikkal, mint egy hadirend, úgy állnak előtte: s a sötét erdőmélyből tűzvilágú szemek izzanak eléje, s olyan jajszó hallik, mintha elkárhozott lélek nyögne fel a sírból. Ez az ocsmány sokatevő hangja. Tanyáját felismerni a sötét erdőben az ott fehéredő nagy halom csontokról.

Büdös barlang – “No, hát lássuk a szörnyű pofádat!”

– No, hát lássuk a szörnyű pofádat! Még rád nem vadásztam!
A sokatevő csak éjjel jár martalékot orozni, s mintha tudná, hogy itt a halál tartománya: ide hordja a zsákmányát, innen ki nem riasztják, mikor jóllakva döglik.
Szilamér ráeresztette az ebeit. – Két hatalmas hosszú szőrű, hegyes fülű véreb volt az, híres medvefajok. – A fenevadat kizavarták tanyájából; az futott fel a hegyoldalnak, a vadász utána.
Az ebek kiverték a vadat az erdőből. A véreb nem csahol, mint a kopó; különben Bálványosvárban meghallották volna, hogy Szilamér merre jár. Mindenütt a sokatevő nyomában volt.
Ahol egyszerre megnyílt az erdő, előtte állt a kietlen meredek bércomladék, meredek falával, melynek tetejéről leszakadni készülő nagy csompók hajolnak lefelé. A kiégett kő törmelékéből támadt ösvény, az útjába hengeredett koloncokat kerülgetve, arrafelé vész el, ahol a pokol tornácának fénylő sárga szája tátong: a sziklák, a kilehelt világoskék légtől olyan libegést kapnak, mintha remegnének.

A sokatevő oda akart menekülni a barlangba

A sokatevő oda akart menekülni a barlangba.
Amint az odú szájához érkezett, egyszerre ledobbant a földre, hanyatt vágta magát; iszonyú fogait elvicsorította, s aztán többet nem mozdult.
A két véreb utánarohant, egy kutyahosszával megelőzve egymást. Azok is lefeküdtek egymás után, jobbra-balra az üldözött vad mellé. Nekik sem kellett több ringatás, olyan jól elaludtak.
Szilamér megállt fölöttük és elgondolkozott.
– Íme, milyen olcsó ez a halál. Nem kell hozzá mély seb, hosszú kín. Olyan gyors, mint a buzogányütés. S aztán megszűnik minden szenvedés. Milyen csendesen alusznak egymás mellett az ellenségek!
Milyen felséges pompája van a halál országa bejáratának! Az egész kapubolt, s messze körülötte a széles sziklatornác bevonva arannyal versengő sárga kénvirággal. Ez az egyetlen virág itt.
S sorban a fal mellett kőhalmok emelkednek, amiknek az ormába kopjás zászló van tűzve. Az itten megholtak sírhalmai azok. De hát ki temette el őket? Ki tűzte a fejük fölé azt a zászlós kopját? Odabenn a halál! Ki ment oda be értük?
Ebben a korban még kétszerte hosszabb volt a Büdös kénbarlangja, később döntötték le az előtornácát erős földrengések; ma már csak tíz lépés a hossza.
Szilamért úgy taszította az Ármány hátulról, hogy lépjen a barlangba.
Elszánta magát. Még egyszer megfútta a kürtjét, hogy hallják meg Bálványosvárban, merre tűnt el, s tudják meg: ne várják többet vissza. A pokol tornácában tűnt el.
E kürthangra azonban egyszerre világosság jött elő a sötét barlang mélyéből, egy fáklya fénye vetett erős derengést a sárga falakra, mint az átlátszó víz, úgy reszketett a kiömlő kékes lég ebben a fényben.
S nemcsak a tűz jött elő a halálos veremből, hanem egy élőlény is. A szokott emberalaknál felével magasabb; egy óriás alak, fehér palástban. Ez tartotta kezében a fáklyát.

Büdös barlang – “Ez a Halál isten”

„Ez a Halál isten”, mondá magában Szilamér; s amint az arcát meglátta, azt gondolá, hogy milyen nagyon hasonlít ennek a halálnak az ábrázatja a vén Rapsonnééhez. Jobb szerette volna azt tudni, hogy a halál férfi: miért asszony? Hát annak adja meg magát?
De aztán még a hangja is egész Rapsonnéé, mikor nevén szólítja az ifjat.
– Hát te, Opour Szilamér, mit keressz itten?
– Tégedet. A halált.
– Bolond te! Én nem vagyok a halál. – Hanem Rapsonné, öreg nénéd. S neked nem szükség a halált megtalálnod, hanem szükség volt megtalálnod Rapsonnét.
– Hogy jössz elő te a pokol tornácából?
Ez csak a ti bolond tuhudun hitetekben pokol tornáca másnak élethosszító csodahely ez. Csak érteni kell a titkát. Ez a gyilkos párázat, ami a kőhasadékból feljön, nem emelkedik magasabbra az ember fejénél; aki lábtókon jön be ide, fáklyával a kezében, az végigjárhatja az egész barlangot, és se maga meg nem hal, se a fáklyája ki nem alszik. Alant a halál van, fent az élet.

“Hát te minek jössz ide, az ördögöt kísérteni?”

– Hát te minek jössz ide, az ördögöt kísérteni?
– Mondtam már, hogy ez élethosszító hely. Csodatévő titok. Aki ebbe belép, úgy, ahogy én járok, csak a testével a halál országában, a fejével kinn az élet világában: annak minden tagja újra feléled, megifjodik: elalvó vágyai újra fölébrednek, fájdalma mind elmúl; jókedve visszatér; szemeinek homálya eloszlik, vére újra pezsdül, izma zsongul, szívén az ifjúság lánga fut keresztül: egy más világ lakójának érzi magát. Száz esztendőnél több nyomja a vállamat; de mikor itten vagyok, nem érzem a terhét. Rossz kedvem itt hagyom, búbánatomat itt megfojtom, az egészséget hazaviszem. Ez az én nagy titkom: az élethosszítóm.
Ezzel egészen kijött a barlangból Rapsonné, s leszállt a lábtókról, amik olyan magassá tették a termetét. Künn a barlang előtt már csak a négy lábon járó állatot fojtja meg a nehéz lég….”
És a mottó: Örülj! Mosolyogj! Hát élsz!

A szerző