naturportal

GYÓGYNÖVÉNY, TERMÉSZETES GYÓGYULÁS HITELESEN

Nagyillés János publikációi

 

 

PhD-értekezés

1. Allúziós technika Lucanus Pharsaliájában (Kommentár Lucan. Phars. 9, 1-108. sorokhoz). ELTE Ókortudományi Doktori Iskolájában beadott értekezés. Témavezetõ: Tar Ibolya. Védés idõpontja: 2004. december 10. Budapest, 2004. 287 + XXI oldal (Bibliográfia)

Tanulmány

a) idegen nyelvû

1. Nagyillés János: Cornelia auf Naxos. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 49 2009 449-472. = in: Pietas non sola Romana. Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata. Ed. Anita Czeglédy, László Horváth, Edit Krähling, Krisztina Laczkó, Dávid Ádám Ligeti, Gyula Mayer. Budapest, 2010, 379-405
2.
Ovid-Allusionen bei Lucan (Imre Tegyey zum 75. Geburtstag). Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis XLII 2006 47-68
3. Vergil-Allusionen bei Lucan. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 46 2006 383-420

b) magyar nyelvû

1. Cornelia Naxos szigetén. Antik Tanulmányok 54 2010 215-237
2. Gradivus földművesei (Valerius Flaccus 5, 142 ruricolae, Gradive, tui). Antik Tanulmányok 54 2010 33-47.
3. A szónok költő és az istenapparátus. Antik Tanulmányok 53 2009 219-237.
4. Laky Demeter Pharsalia-fordítása. In: Papírgaluska. Tanulmányok a görög és latin klasszikusok fordításáról. Szerk. Hajdú P., Polgár A. Budapest: Balassi Kiadó 2006, 55-89
5. Egy töredékben ránk maradt antik stilisztika ismeretlen szerzõjérõl. Fossilia 7 2006 115-119
6. Vergilius-allúziók Lucanusnál. Antik Tanulmányok 49 2005 59-95
7. Járt-e Lucanus szerint Nagy Sándor a Gangesznél? In: Abhivadana. Tanulmányok a hatvanéves Wojtilla Gyula tiszteletére. Szerk. Felföldi Szabolcs. A Szegedi Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszékének kiadványa. Szeged, 2005, 237-248.
8. Poeta ardens – fejezetek Lucanus keresztény recepciójának történetébõl. Studia Iuvenalia in honorem Emerici Tegyey septuagenarii, Acta Universitatis Szegediensis, Acta Antiqua et Archeologica, Supplementum X., Szeged 2003, 41-46
9. Az ezüstkori epika. in: Bevezetés az ókortudományba IV. Debrecen 2001, 348-360
10. Sallustius, a filozófus – filológus szemmel. Fossilia 2000/3-4 92-103

Tankönyv, tankönyvrészlet

1. Cicerótól az élõ latinig I., egyetemi tankönyv (M. Nagy Ilona -Nagyillés János – Tar Ibolya. Szeged, 1997, társszerzõként)
2. Az antik retorika vázlatos története. Egyetemi jegyzet és segédkönyv kommunikáció szakos hallgatók számára, Budapest 1998, 105 o. az SZTE Budapesti Médiaintézetének kiadásában.

Recenzió, recenziós cikk

1. Gondolatok Cicero fordításáról. Antik Tanulmányok 53 2009 285-306.
2. Marco Anneo Lucano, La guerra civile (Farsaglia) I-II (I: libri I-V; II: libri VI-X). Testo critico, traduzione e commento a cura di Giovanni Viansino. Oscar Classici Greci e Latini – Testo a fronte 89-90. Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1995. cxl, 1024 oldal. In: Antik Tanulmányok 47 2003 348-350.
3. Lucan, Bellum Civile IX, David P. Kubiak, Bryn Mawr Latin Commentaries, Thomas Library, Bryn Mawr College, Bryn Mawr, Pennsylvania 2001, i-iv, 56 oldal. In: Antik Tanulmányok 47 2003 351-352.

Fordítás
a) Magyarországon megjelentek

1. Rotarides Mihály (1715?–1747): Az ókori, középkori és újkori Magyarország irodalomtörténetének vázlata (1745). In: Magyarországi Gondolkodók. 18. Század. Bölcsészettudományok I. A szövegeket válogatta,a kötetet szerkesztette és az utószót írta Tüskés Gábor; a szerkesztõ munkatársa Lengyel Réka. Kortárs Könyvkiadó, Budapest, 2010. 471–480
2. Reviczky Károly Imre (1736–1793): A perzsa költészet kistükre avagy Samsz ad-Dín Muhammad tizenhat ghazalja (1771). Fordította: Petneházi Gábor. In: Magyarországi Gondolkodók. 18. Század. Bölcsészettudományok I. A szövegeket válogatta,a kötetet szerkesztette és az utószót írta Tüskés Gábor; a szerkesztõ munkatársa Lengyel Réka. Kortárs Könyvkiadó, Budapest, 2010. 497–514. A versidézetek metrikus fordítása az alábbi lapokon: 497; 499; 500; 501; 502; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 509
3. Részvétel a Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék Gyulay Pál-szövegkiadásában: a latin nyelvű szövegek gondozása (fordítás és kiadás). Sorozatszerkesztő: Hász-Fehér Katalin. Lotty! – Fanny! (1867. január 21. 1867. március 3.) Hálózati kritikai kiadás: http://www.gyulaynaplok.hu. Bev.: Hász-Fehér Katalin, Labádi Gergely, s ajtó alá rendezte: Labádi Gergely. Lektorálta: Ötvös Péter. Az idegen nyelvű szövegrészeket fordította és lektorálta: Balázs Péter (francia), Nagyillés János (latin), Simon-Szabó Ágnes (német). Szeged 2008 (társfordítás)
A kötetek interneten elérhető formája (hálózati kritikai kiadás):
1. G. Gyulay Lajos maga keze és könyve – Hamuszin könyv (1824) http://gyulaynaplok.hu/showDetailedDokumentum.php?dokID=7308
2. A’ Gyulai Lajos Kis tükre (1832—1851) http://gyulaynaplok.hu/showDetailedDokumentum.php?dokID=3643
3. Gr. Gyulay Lajos: Lotty! — Fanny! http://gyulaynaplok.hu/showDetailedDokumentum.php?dokID=9
4. Gr. Gyulay Lajos: Martius 15. http://gyulaynaplok.hu/showDetailedDokumentum.php?dokID=1304
4. Publius Rutilius Lupus: Schemata dianoeas et lexeos – Gondolati és lexikai alakzatok. Fossilia 7 (2006) 120–139
5. Versus Domini Iohannis Boccaccii ad Africam Domini Francisci Petrarce (Boccaccio verse Petrarca Afrikájához). In: Szabad ötletek. A szegedi Bölcsészkar bölcsészeinek lapja 2 2005/3 (április) 10
6. Tschiedel, Hans Jürgen: Médeia – Egy varázslónõ átváltozásai. Német nyelvû tanulmány fordítása (kivonat). In: Criticai Lapok 13 2005/1 8-13
7. Tschiedel, Hans Jürgen: Médeia – Egy varázslónõ átváltozásai. Német nyelvû tanulmány fordítása. In: Fossilia 5 2004/4 100-119
8. Sententiae ab Andreae Lusitano Eborensi collectae – Andreas Lusitanus Eborensis mondásgyûjteménye. Bev. Jászay Tamás, fordította és válogatta Nagyillés János, Szeged 2003
9. Elisabeth Weston kilenc verse, fordítás. In: A Dunánál 1/9 2003. március, 16-22
10. Elisabeth Weston: Áradás Prágában a folyamatos esõzések miatt, fordítás. In: A Dunánál 1/10 2002. november, 17
11. Jacobus Palaeologus-szemelvények, fordítás. In: A Dunánál 1/9 2002. október
12. Priapusi versek, tizennégy versfordítás. In: Fossilia 2002/1-4, 20-23
13. Latin mondások. Dicta Catonis. Publilius Syrus. Ford., bev., Szeged 2001, 150 o.
14. Szörényi László: Philologica Hungarolatina, tanulmányok a magyarországi neolatin irodalomról. Kortárs Kiadó, Budapest 2002. A hivatkozásokban szereplõ versek fordítása: 13, 28-32, 40, 41, 43-5, 88, 90, 94, 178-9, 181-2, 203-10
15. Sallustius: Az istenekrõl és a világról. Ford., in: Fossilia, 2000/3-4 104-118

b) Külföldön megjelentek

1. Kénosi Tõzsér János – Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története I. Fordította Márkos Albert. A bevezetõ tanulmányt írta és a fordítást a latin eredetivel egybevetette Balázs Mihály. Sajtó alá rendezte Hoffmann Gizella, Kovács Sándor, Molnár B. Lehel. Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyûjtõlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 4/1. Sorozatszerkesztõ Kovács Sándor, Molnár B. Lehel. Kiadja az Erdélyi Unitárius Egyház, Kolozsvár, 2005. Latin versbetétek fordítása a következõ lapokon: 126 sk. [Luther Márton epitáfiuma]; 129. o. [Kolozsvári Pál: Transylvaniae infelicitatis origo, részlet]; 158 sk. [Kolozsvári Pál: Transylvaniae infelicitatis origo, részlet]; 345. o. [Szilvási Márton epigrammája]; 391. o. [Bükfalvi Imre epigrammája Torockai Máté kátéjára]; 401. o. [a szamosújvári vár kapujának felirata]; 413. o. [Dési Jó Lukács epigrammája, Óvári várának felirata]; 540. o. [epigramma Bethlen Farkas könyvébõl]; 543. o. [Johann Sommer elégiája]; 547 sk [Johann Sommer: Hortulus amoris, részlet]; 548. o. [Zsámboki disztichonja Sommerrõl]; 561. o. [Johann Sommer elégiája János király haláláról]
2. Földi és égi hitviták – Válogatás Jacobus Palaeologus munkáiból. Ford. Nagyillés János, válogatta és a jegyzeteket írta Balázs Mihály. A Dunánál Könyv- és Lapkiadó, Budapest, Qui One Quint Könyvkiadó, Kolozsvár, 2003, 201 o.
3. Elisabetha Ioanna Westonia tizenegy verse. In: Kalligram 2004 november, 86-88
4. .Morus Tamás sírkertjében: Johannes Secundus, Morus Tamás sírfelirata; Rotterdami Erasmus, Hõsi ének a legszentebb mártírok, a rochesteri püspök és Morus Tamás halálára; John Fowler, Hatsoros Morus Tamás képmására. In: Morus Tamás: Erõsítõ párbeszéd balsors idején, ford. Gergely Zsuzsa, szerk. Szõcs Géza, Szent István Társulat – A Dunánál Könyvkiadó, Budapest-Kolozsvár 2004, 449-460

Egyéb – lektori munka

1. Dr. Czeglédi Sándor (Bethlen Gábor Református Főgimnázium, Hódmezővásárhely) tankönyve a négy osztályos gimnáziumok 4. osztálya számára
2. Czeglédi Sándor tankönyve a hat osztályos gimnáziumok 6. osztálya számára

bibliográfia-készítés

2. Michael von Albrecht: A római irodalom története I., ford. Tar Ibolya, Balassi Kiadó, Budapest, 2003, 691o. (Jászay Tamással közösen)
3. Michael von Albrecht: A római irodalom története II., ford. Tar Ibolya, Balassi Kiadó, Budapest, 2004, 823o. (Jászay Tamással közösen)

opponensi tevékenység

4. Czeglédi Sándor: A latin nyelv tanítása nyolcosztályos gimnáziumban. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola, Neveléstudományi Kutatások Doktori Program. A védés idõpontja: 2006. nov. 3.

konferenciaszervezés (szervezőbizottság tagjaként)

1. IX. Magyar Ókortudományi Konferencia: a „Maniliustól Macrobiusig” című műhely szervezése Simon L. Zoltánnal közösen. Pécs, 2010 május
2. VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia. Szeged, 2008. május 22-25.
3. „Klassizismus und Modernität”. Nemzetközi konferencia, Szeged, 2003. szept. 9-11.
4. I. Nemzetközi Klasszika-Filológiai Diák- és PhD-konferencián (Szeged, 1999. október)

Elõadások
a) Magyarországon elhangzottak

1.
Allúziós technika Lucanus Pharsaliájában. Előadás a IX. Magyar Ókortudományi Konferencián. Pécs, 2010 május
2. Nam te quoque tali | attonitam virtute reor.” A szerelem születése Valerius Flaccusnál és Apollónios Rhodiosnál. Előadások a 80 éves Szepessy Tibor tiszteletére. Eötvös József Collegium, Budapest, 2009. január 16.
3. Poetis mentiri licet. Lucanus Iulia-ábrázolása. Előadás a 8. Magyar Ókortudományi Konferencián. Szeged, 2008. május 22-25.
4. Egy epikus kellék hiánya Lucanusnál. Előadás a Magyar Ókortudományi Társaság Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tartott szekcióülésén, 2008. április 25.
5. „…bellum te faciet civile meum– Pompeius Iulia-álma és a hitvesi hűség epikus ábrázolása (Lucanus: Pharsalia 3, 1-45). Előadás az SZTE BTK Kari Tudományos Nap keretében, Szeged, 2008. ápr. 23.
6. Imitatio és allúziós technika az ókori költészetben. Előadás az SZTE, BTK Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék PhD-programjában, 2007. december
7. A gens Annaea Pompeius-képe. Magyar Ókortudományi Társaság Szegedi Szekcióülése. Szeged, 2007. máj. 15.
8. Lucanus Phars. 4, 433sqq. irodalmi mintái: Lucanus kynégetikai adatainak forrásai és tanulságai. Elõadás a Magyar Ókortudományi Társaság Szegedi Szekcióülésén. Szeged, 2006. máj. 16.
9. Catullus hatása a római elégiaköltészetre. Elõadás az SZTE BTK Kari Tudományos Nap keretében, Szeged, 2006. ápr. 27.
10. Einige Lucan-Allusionen. Elõadás a Klassizismus und Modernität konferencián, Szeged, 2003. szept. 9-11.
11. A széljegyzõ Arany. Dr. Hász-Fehér Katalin elõadásában közös eredményeink alapján 2001. október 20-án Nagyszalonta, Arany János emlékkonferencia
12. Az egyházatyák és Lucanus. Elõadás az I. Országos Patrisztikai Konferencián, Kecskemét 2001. júliusában
13. A Priapea újabb magyar fordításai. Elõadás a Dr. Tegyey Imre tiszteletére rendezett konferencián 2000. decemberében
14. Taurinus: Lucanus Hungaricus. Elõadás az I. Nemzetközi Klasszika-Filológiai Diák- és PhD-konferencián (1999. okt.)

b) Külföldön elhangzottak

1. „Liceat tumulo scripsisse «Catonis Marcia»” Zur dichterischen Darstellungstechnik von Lucans Marcia-Gestalt. Előadás a Brnoi Egyetem „Literary Crossroads.“ c. nemzetközi konferenciáján. 2010. szeptember
2. Posibilidades de investigaciones intertextuales en el género épico de la edad Flavia. Előadás a CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid) ILC (Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo) latin kutatócsoportjában, Madrid 2008. július 30.
3. Ein Lukan-Nachfolger in Ungarn. Elõadás a XII. Internationaler Kongress der International Association for Neo-Latin Studies, Bonn, 3-9. Aug. 2003, konferencián

Folyamatban levõ kutatások, kiadás alatt álló publikációk

1. A Müncheni Kódex latin-magyar szótára (Lukács evangéliuma) az SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadásában
2. Concordantia Stephani Taurini (közlésre elfogadva)
3. Elisabetha Westonia teljes költõi corpusának és levelezésének fordítása Prof. Dr. Szörényi László elõszavával és jegyzeteivel. Tervezett megjelenés: 2007
4. Arany János kritikai kiadása: Arany J. Isokratés-, Hérodotos-példánya, latin auctor-kiadásai, valamint Georg Curtius-féle Görög nyelvtana jegyzeteinek, és az utóbbiban található kéziratos versének kiadása (Dr. Hász-Fehér Katalin, SZTE koordinálásában)
5. Carmina Priapea, a teljes corpus fordítása. Tervezett megjelenés: Lazi Kiadó
6. Római retorika. Egyetemi jegyzet és forrásgyûjtemény (CD-mellékletében számos, magyarul eddig meg nem jelent forrásszöveg fordítása a Rhetoris Minores Latini gyûjteményébõl). Az SZTE jegyzetpályázatának támogatásával. Tervezett megjelenés: Szeged JATE Press
7. GNWMAI MENANDROU – Menandros szentenciái. Kétnyelvû mûfordításkötet. Tervezett megjelenés: Lazi Kiadó
8. Ezüstkori epikus szerzõk szemelvényeinek kommentáros kiadása a BA-képzés klasszika-filológia szakos hallgatói számára. (Társszerzõként és kötet-szerkesztõként)
9. Klasszikus irodalmi szemelvények, kommentált Aeneis- és Ovidius szemelvények a SZTE és a Debreceni Tudományegyetem munkatársaival közösen a BA-képzés klasszika-filológia szakos hallgatói számára. (Társszerzõként)

2006

1. Nagyillés János Publius Rutilius Lupus: Gondolati és lexikai alakzatok.FOSSZÍLIA 7:(1) pp. 120-139. (2006)Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos
2. Nagyillés János Ovid-Allusionen bei Lucan.: Imre Tegyey zum 75. Geburtstag.ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS 42: pp. 47-68. (2006)Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos
3. Nagyillés János Lucanus Phars. 4, 433sqq. irodalmi mintái: Lucanus kynégetikai adatainak forrásai és tanulságai.(2006)Egyéb/Előadás/TudományosElőadás a Magyar Ókortudományi Társaság Szegedi Szekcióülésén (Szeged, 2006. máj. 16)
4. Nagyillés János Catullus hatása a római elégiaköltészetre.(2006)Egyéb/Előadás/TudományosElőadás az SZTE BTK Kari Tudományos Nap keretében (Szeged, 2006. ápr. 27)

2005

5. Nagyillés János Versus Domini Iohannis Boccaccii ad Africam Domini Francisci Petrarce (Boccaccio verse Petrarca Afrikájához).SZABAD ÖTLETEK A SZEGEDI BÖLCSÉSZKAR BÖLCSÉSZEINEK LAPJA 2:(3) pp. 10-13. (2005)Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos
6. Nagyillés János Vergilius-allúziók Lucanusnál.ANTIK TANULMÁNYOK – STUDIA ANTIQUA 49: pp. 59-95. (2005)Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos
7. Nagyillés János Tschiedel, Hans Jürgen: Médeia – Egy varázslónő átváltozásai.CRITICAI LAPOK (BUDAPEST) 13:(1) pp. 8-13. (2005)Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos
8. Nagyillés János Járt-e Lucanus szerint Nagy Sándor a Gangesznél?In: Apor Éva és sok más szerző
Felföldi Szabolcs (szerk.)
ABHIVĀDANA: Tanulmányok a hatvanéves Wojtilla Gyula tiszteletére.Szeged: SZTE Ókortörténeti Tanszék, 2005. pp. 237-248.
(ISBN:963 482 711 X)Könyvfejezet/Szerkesztett mű része/Tudományos
9. Hoffmann Zsuzsanna, Nagyillés János Lucius Iunius Moderatus Columella: A mezőgazdaságról.Szeged: Lectum Kiadó, 2005.Könyv/Szakkönyv/Tudományos(Ford., jegyz. Hoffmann Zsuzsanna.) A kertművelésről szóló, hexameterekben írt 10. könyv fordítása.

2004

10. Nagyillés János Tschiedel Hans-Jürgen : Médeia – Egy varázslónő átváltozásai.FOSSZÍLIA 4:(4) pp. 100-119. (2004)Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos
11. Nagyillés János Morus Tamás sírkertjében: Johannes Secundus, Morus Tamás sírfelirata; Rotterdami Erasmus, Hősi ének a legszentebb mártírok, a rochesteri püspök és Morus Tamás halálára; John Fowler, Hatsoros Morus Tamás képmására.(2004)Egyéb/(i) Fordítás/TudományosMorus Tamás: Erősítő párbeszéd balsors idején, ford. Gergely Zsuzsa, szerk. Szőcs Géza, Szent István Társulat – A Dunánál Könyvkiadó, Budapest-Kolozsvár 2004, 449-460.
Egyéb/(i) Műfordítás
12. Nagyillés János Elisabetha Ioanna Westonia-fordítások (Talpnyaló, Hírnév, A pletyka árt a hírnévnek, Nemessé csak az erény tesz, Kései intelem I, Bölcsesség I-II, Sértett barátság I-II).KALLIGRAM 12: pp. 86-88. (2004)Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos
13. Nagyillés János Allúziós technika Lucanus Pharsaliájában (Kommentár Lucan. Phars. 9, 1-108. sorokhoz).287 p. 2004. (PhD)Disszertáció/PhD/TudományosAz ELTE Ókortudományi Doktori Iskolájában beadott értekezés. Témavezető: Tar Ibolya. Védés: Budapest, 2004. december 10.

2003

14. Nagyillés János (ford.), Balázs MihályFöldi és égi hitviták – Válogatás Jacobus Palaeologus munkáiból.Kolozsvár: A Dunánál Könyv- és Lapkiadó – Qui One Quint Könyvkiadó, 2003. 201 p.
(ISBN:963 206355 4)Könyv/Forráskiadás/TudományosFord. Nagyillés János, válogatta és a jegyzeteket írta Balázs Mihály.
15. Nagyillés János Sententiae ab Andreae Lusitano Eborensi collectae – Andreas Lusitanus Eborensis mondásgyűjteménye.Szeged: Lazi Könyvkiadó, 2003.Könyv/Szakkönyv/TudományosBevezetés: Jászay Tamás, válogatta és fordította: Nagyillés János.
16. Nagyillés János Poeta ardens.: Fejezetek Lucanus keresztény recepciójának történetéből.In: Mayer Péter, Tar Ibolya (szerk.)
Studia Iuvenalia in honorem Emerici Tegyey septuagenarii: Acta Universitatis Szegediensis, Acta Antiqua et Archeologica, Supplementum X..Szeged: JATEPress, 2003. pp. 41-46.Könyvfejezet/Előadás vagy poszter cikke/Tudományos
17. Nagyillés János Marco Anneo Lucano, La guerra civile (Farsaglia) I-II (I: libri I-V; II: libri VI-X). Testo critico, traduzione e commento a cura di Giovanni Viansino. Oscar Classici Greci e Latini – Testo a fronte 89-90. Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1995. cxl, 1024 oldal.ANTIK TANULMÁNYOK – STUDIA ANTIQUA 47: pp. 348-350. (2003)Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos
18. Nagyillés János Lucan, Bellum Civile IX, David P. Kubiak, Bryn Mawr Latin Commentaries, Thomas Library, Bryn Mawr College, Bryn Mawr, Pennsylvania 2001, i-iv, 56 oldal.ANTIK TANULMÁNYOK – STUDIA ANTIQUA 47: pp. 351-352. (2003)Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos
19. Nagyillés János Elisabeth Weston kilenc verse.A DUNÁNÁL 2: pp. 16-22. (2003)Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos
20. Nagyillés János Einige Lucan-Allusionen.(2003)Egyéb/Előadás/TudományosElőadás a „Klassizismus und Modernität” c. nemzetközi konferencián (Szeged, 2003. szept. 9-11)
21. Nagyillés János Ein Lukan-Nachfolger in Ungarn.(2003)Egyéb/(i) Konferencia kiadvány/TudományosXII. Internationaler Kongress der International Association for Neo-Latin Studies, Bonn, 3-9. Aug. 2003.

2002

22. Nagyillés János Priapusi versek.: Tizennégy versfordítás.FOSSZÍLIA 3: pp. 20-23. (2002)Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos
23. Nagyillés János Jacobus Palaeologus-szemelvények.A DUNÁNÁL 1:(9) pp. 25-29. (2002)Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos
24. Nagyillés János Elisabeth Weston: Áradás Prágában a folyamatos esőzések miatt.A DUNÁNÁL 1:(10) p. 17. (2002)Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos

2001

25. Nagyillés János Latin mondások. Dicta Catonis. Publilius Syrus.Szeged: Lazi Könyvkiadó, 2001.Könyv/Szakkönyv/TudományosFordítás, bevezetés. 150 o.
26. Nagyillés János Az ezüstkori epika.In: Havas László, Tegyey Imre (szerk.)
Bevezetés az ókortudományba IV.Debrecen: Debrecen, Egyetemi Kiadó, 2001. pp. 348-360.
(Agatha; VII.)
(ISBN:963 472 533 3)Könyvfejezet/Tudományos
27. Nagyillés János Az egyházatyák és Lucanus.(2001)Egyéb/Előadás/TudományosElőadás az I. Országos Patrisztikai Konferencián (Kecskemét, 2001. július)
28. Hász-Fehér Katalin, Nagyillés János A széljegyző Arany.(2001)Egyéb/Előadás/TudományosHász-Fehér Katalin előadásában közös eredményeink alapján 2001. október 20-án Nagyszalonta, Arany János emlékkonferencia

2000

29. Nagyillés János Sallustius: Az istenekről és a világról.FOSSZÍLIA 1: pp. 104-118. (2000)Folyóiratcikk/Ismertetés/Tudományos
30. Nagyillés János Sallustius, a filozófus – filológus szemmel.FOSSZÍLIA 1:(3-4) pp. 92-103. (2000)Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos
31. Nagyillés János A Priapea újabb magyar fordításai.(2000)Egyéb/Előadás/TudományosElőadás a Dr. Tegyey Imre tiszteletére rendezett konferencián a Szegedi Tudományegyetemen 2000. decemberében

1999

32. Nagyillés János Taurinus: Lucanus Hungaricus.(1999)Egyéb/Előadás/TudományosElőadás az I. Nemzetközi Klasszika-Filológiai Diák- és PhD-konferencián (Szeged, 1999. okt.)

1998

33. Nagyillés János Az antik retorika vázlatos története.: Egyetemi jegyzet és segédkönyv kommunikáció szakos hallgatók számára.Budapest: SZTE Budapesti Médiaintézete, 1998.Könyv/Tankönyv/Tudományos

1997

34. M Nagy Ilona, Nagyillés János, Tar Ibolya Cicerótól az élő latinig I.Szeged: JATEPress, 1997. 200 p.
(ISBN:963-482-226-6)Könyv/Tankönyv/Tudományos

 

Forrás:

  1. Magyar Tudományos Művek Tára
  2. Szegedi Tudományegyetem Klasszika-Filológiai Tanszék

Vélemény, hozzászólás?

A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező


 

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Az uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez weboldal ún. "cookie"-kat, vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen file-ok, amelyet a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve, ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezárás