Barion Pixel

FELNŐTTKÉPZÉSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2023. 01. 01. napjától

 

Jelen Felnőttképzési Szerződés Általános Szerződési Feltételei tekintetében Felnőttképző:

Naturportal Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1124, Budapest, Lejtő út 26.
Levelezési cím: 1124, Budapest, Lejtő út 26/A
Adószám: 32056017-1-43
Cégjegyzékszám: 01-09-404685
Képviseletre jogosult személy: Pletserné dr. Jung Andrea ügyvezető
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2022/001347
Elektronikus levelezési (e-mail) cím: naturportal@gmail.com
Telefonszám: +36 30 929 3473
Szolgáltatás (Képzés) tárhely biztosítója: www.rackforest.com; Iroda címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11., 5. emelet, ügyfélszolgálat e-mail cím: info@rackforest.hu; telefonszám:  +36 1 211 0044

Jelen Felnőttképzési Szerződés Általános Szerződési Feltételei tekintetében

Képzésben Résztvevő: az a természetes személy, aki az 1. pont szerinti Szerződést a Felnőttképzővel megköti.

Képzésben Résztvevő az alábbi adatait adja meg a Felnőttképző részére a Felnőttképző naturportal.hu weboldalán történő megrendelés / szerződéskötés során:

Családi és utónév
Születési családi és utónév
Oktatási azonosító (amennyiben a Képzésben Résztvevő már rendelkezik vele)
Legmagasabb iskolai végzettség
Állandó lakcím
Telefonszám
Elektronikus levelezési (e-mail) cím
Születési hely és idő
Anyja születési neve
Idegennyelv ismeret
Számlázási adatok
Felhasználónév
Jelszó

1. A Szerződés tárgya, megkötése
1.1. Jelen Felnőttképzési Szerződés Általános Szerződési Feltételeinek (továbbiakban: Szerződés) tárgya a Felnőttképző naturportal.hu domain alatt online felületen keresztül nyújtott online tanfolyami képzés, illetve konferencia (továbbiakban egyenként és összefoglalóan is: Képzés) felnőttképzési jogviszony keretében történő igénybevétele a Szerződésben foglalt feltételek szerint, Képzési díj fizetése ellenében.
1.2. Képzés megnevezése, óraszáma, ütemezése:
A Képzésben Résztvevő által a Felnőttképző naturportal.hu honlapján kiválasztott Képzés. A Képzés óraszáma, valamint a Képzés haladásának tananyagegységekre bontott ütemezését a képzés leírása tartalmazza.
1.3. A Képzés igénybevételére vonatkozó szerződés megkötését a Képzésben Résztvevő a Felnőttképző naturportal.hu honlapján keresztül kezdeményezheti. A Képzésben Résztvevő a Felnőttképző honlapján a megfelelő Képzés kiválasztását követően, adatainak megadása után a „Megrendelem”/”Megrendelés elküldése” gombot kiválasztva elfogadja a Képzés igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésére szóló ajánlatot a Képzésben Résztvevő által megadott adatokkal. A  Megrendelem”/”Megrendelés elküldése” gomb kiválasztásával a Képzésben Résztvevő jelen Szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Szerződő felek között a szerződés a Képzésben Résztvevő általi megrendelést követően a szerződés létrejöttének Felnőttképző általi elektronikus visszaigazolásával jön létre. Az elektronikus visszaigazolás tartalmazza a Képzésben Résztvevő által a jelen Szerződés szerint megadott adatait, a Képzési díj mértékét, fizetésének módját. A megküldött visszaigazolás egyben jelen Szerződés egyedi részét képezi, amelyhez jelen Szerződés elválaszthatatlanul kapcsolódik.
1.4. Képzésben Résztvevő jelen Szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva, a megrendelés során az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és azokat teljeskörűen, hiánytalanul adta meg. A megrendelés véglegesítése előtt a Képzésben Résztvevő köteles megbizonyosodni arról, hogy a regisztrációs felületen megadott adatai megfelelnek a valóságnak és teljeskörűek. Képzésben Résztvevő a regisztráció során megadott adatait a megrendelés véglegesítése előtt a regisztrációs felületen, a rendelést követően a felhasználói fiókjában tudja módosítani. A regisztrációs felületen csillaggal jelölt mezők kitöltése a Szerződés megkötése, teljesítése és a szükséges számlázás érdekében kötelezően megadandó adatokat jelöl.
1.5. Jelen Szerződés elfogadásával a Képzésben Résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Felnőttképző a teljesítést a Képzési díj, vagy annak részletekben történő megfizetése esetén az első részlet megfizetésével azonnal megkezdje.
1.6. A Képzésben Résztvevő a Képzési díj, vagy annak részletekben történő megfizetése esetén a részlet(ek) megfizetését követően jogosulttá válik arra, hogy a Képzést a jelen Szerződésben rögzítettek szerint a Szerződésben meghatározott határidőtől igénybe vegye.
1.7. Felnőttképző a Képzés igénybevételét a Felnőttképző által biztosított online képzési felületen a visszaigazoló emailben szereplő módon biztosítja. A személyes képzéseket Felnőttképző a leírásban szereplő módon személyesen biztosítja.
1.8. A Képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy az online Képzés igénybevételéhez videók betöltésére, megtekintésére is alkalmas internet kapcsolat és böngésző biztosítása szükséges. A személyes képzéshez odautazás, és személyes jelenlét szükséges.
1.9. Amennyiben a Képzés igénybevételéhez szükséges minimális követelményekben változás következik be, Felnőttképző köteles erről a Képzésben Résztvevőt elektronikus levél, vagy a Képzés erre meghatározott felületén közzétett tájékoztatás formájában tájékoztatni.
1.10. A Képzés kezdési időpontja, ütemezése, befejezése:
A Képzés kezdő időpontja a Képzés a Képzési díj megfizetését követő első munkanap, vagy a Képzési díj megfizetését követően induló Képzés esetén a Felnőttképző által a Képzés tekintetében meghatározott kezdőnap, amikor a képzési tananyagot a Felnőttképző a Képzésben Résztvevő számára hozzáférhetővé teszi az online képzési felületen keresztül. A Képzést a Képzésben Résztvevő saját ütemezés szerint végzi, azt a Felnőttképző nem határozza meg. A Képzés befejezésének időpontja a Díj megfizetése, illetve Ellenőrző kérdések feltevése esetén a Felnőttképző által meghatározott követelmény (Ellenőrzések) sikeres teljesítésének napja, melyre Képzésben Résztvevőnek a Képzés kezdő időpontjától számított legfeljebb 1 hónap áll rendelkezésére.
1.11. A Képzésben Résztvevő képzés során nyújtott teljesítményének ellenőrzési és értékelési módja:
Felnőttképző a képzési anyag sikeres elsajátításának elősegítésére és a Képzés befejezésének igazolására a Képzés tematikájához illeszkedő, egy-egy tananyagegységre vonatkozóan ellenőrző kérdéseket és/vagy feladatokat – továbbiakban: Ellenőrzések – állíthat össze, melyek a Képzésben Résztvevő döntése alapján tetszőleges időpontban elvégezhetők a Képzés befejezését megelőzően. Az Ellenőrzéseket a Képzésben Résztvevőnek minimálisan 80 %-osan kell teljesítenie. Ismétlésre az 1.10. pontban a Képzés befejezésére meghatározott maximális időtartamon belül korlátlan számú alkalommal van lehetőség. Az Ellenőrzéseket a Felnőttképző ellenőrzi és fogadja el azokat teljesítettnek. Az Ellenőrzések eredményéről a Felnőttképző a Képzésben Résztvevő által megadott e-mail címén e-mailben, vagy a Képzésben Résztvevő online képzési felületen létrehozott fiókján keresztül értesíti a Képzésben Résztvevőt.
1.12. A Képzés során a megengedett hiányzás mértéke és annak túllépése esetén irányadó szabályok az online felületen nem kerülnek megállapításra, tekintettel arra, hogy a Képzés online képzési felületen elérhető online tanfolyam formájában történik, melyen a Képzésben Résztvevő saját ütemében és időbeosztása alapján halad. A személyes képzések esetén a képzés akkor fogadható el teljesítettnek, ha a Képzésben Részvevő igazolhatóan megjelenik rajta.
1.13. A Képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölése:
A Képzés lezárásakor a Felnőttképző a Képzésben Résztvevő kérésére a jelen Szerződésben foglalt követelmény teljesítése esetén Tanúsítványt állít ki a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből. A Képzés lezárásához szükséges követelmény az esetleges Ellenőrzések teljesítése, személyes megjelenés esetén a megjelenés, valamint a teljes Képzési díj Felnőttképző részére történő megfizetése. A Tanúsítvány kiállítására vonatkozó kérést a Képzésben Résztvevő legkésőbb a Képzés lezárásának időpontjáig e-mailben kérheti Felnőttképzőtől az naturportal@gmail.com e-mail címre megküldött levélben.
1.14. Előzetesen megszerzett tudás beszámításának módja:
A Képzésben meghatározottak alapján nincs lehetőség az előzetesen szerzett tudás beszámítására.
1.15. A Képzés keretében ösztöndíj nyújtására nem kerül sor.
1.16. Képzésben Résztvevő jelen Szerződés elfogadásával kifejezetten hozzájárul a teljesítés megkezdéséhez.
2. A szerződés hatálya
2.1. Jelen Szerződés az 1.2. pont szerinti Képzés tekintetében határozatlan időre jön létre, mely a Képzés Képzésben Résztvevő által történő befejezésével megszűnik.
3. A Felnőttképző egyes jogai és kötelezettségei
3.1. A Felnőttképző jelen Szerződéssel a Képzésben Résztvevő által megjelölt és Képzési díjjal rendezett Képzés/tananyagegység tekintetében a Képzésben Résztvevő részére kizárólag a Képzésben Résztvevő személyes hozzáférése mellett saját célra történő igénybevételét biztosítja. Az igénybevétel biztosítása kizárólag a Képzés Képzésben Résztvevő által megrendelt és kifizetett mértékben történő igénybevételére terjed ki, az nem foglalja magában a Képzés bármely egyéb felhasználását, különösen a többszörözés, terjesztés, átdolgozás jogának átengedését.
3.2. Felnőttképző a jelen Szerződés létrejöttét és a Képzési díj megfizetését követően legkésőbb a megfizetést követő első munkanapon köteles a Képzéshez hozzáférést biztosítani a Képzésben Résztvevő számára. A hozzáférés biztosítása interneten keresztül elérhető online képzési felületen való elérés útján a Képzésben Résztvevő által a regisztráció során megadott e-mail címre történő hozzáférés kiküldésével történik. Amennyiben az online vagy személyes képzés meghatározott időpontban zajlik, akkor a Felnőttképző ebben az időpontban köteles a Képzésben Résztvevő számára a hozzáféréseket biztosítani.
3.3. A hozzáférést a Képzésben Résztvevő részére biztosítottnak kell tekinteni abban az esetben is, ha a Képzésben Résztvevő neki felróható vagy bármely, nem a Felnőttképző oldalán felmerülő egyéb ok miatt nem képes a Képzéshez hozzáférni, ill. azt használni, különösen, ha a Képzésben Résztvevő hibás e-mail címet vagy jelszót adott meg, vagy a jelen Szerződésben meghatározott minimális hardver és szoftver követelményeket a Képzésben Résztvevő nem biztosítja. Képzésben Résztvevő  tudomásul veszi, hogy a rendszer biztonságos működésének biztosítása érdekében a Felnőttképző korlátozhatja az online képzési felületen lévő egy adott személyhez tartozó fiókba egy adott naptári napon történő csatlakozás során az IP címek számát, ahonnan a csatlakozási kérést indítják. A maximálisan engedélyezett IP címek száma 2.
3.4. Felnőttképző a Képzés rendelkezésre bocsátásától a Szerződés megszűnéséig folyamatos hozzáférést biztosít a Képzésben Résztvevő számára az adott Képzés/tananyagegység tekintetében.
3.5. Nem minősül a folyamatos hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettség megszegésének, ha a Képzés folyamatosan legfeljebb 7 nap időtartamban a Képzésben Résztvevő számára nem elérhető, különösen, ha arra a szerver karbantartása, hibajavítás miatt kerül sor. Felnőttképző tájékoztatja a Képzésben Résztvevőt, ha a Felnőttképző számára előre láthatóan meghatározott időszakban a Képzés nem lesz elérhető. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a hozzáférhetetlenség előre látható kezdő időpontját és várható időtartamát, amennyiben ez a Felnőttképző számára ismert.
4. A Képzésben Résztvevő egyes jogai és kötelezettségei
4.1. A Képzésben Résztvevő köteles a Felnőttképzőnek a Képzésért a Szerződés szerinti Képzési díjat határidőben megfizetni. A díjfizetés történhet a Képzésben Résztvevő által a megrendelés során számlázási névként és címként megadott gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy útján is, ebben az esetben Felnőttképző a megadott névre és címre állítja ki a Képzésre vonatkozó számlát. A számla képzési költségként történő elszámolhatósága tekintetében Felnőttképző kötelezettséget nem vállal, azt minden esetben a Képzésben Résztvevő, illetve az általa megjelölt számlafizető jogi személy köteles előzetesen ellenőrizni.
4.2. Jelen Szerződés alapján a Képzési díj határidőben történő megfizetése esetén Képzésben Résztvevő jogosulttá válik a Képzés saját célú igénybevételére. A Képzésben Résztvevő a Szerződésben meghatározott módon férhet hozzá, ill. veheti igénybe a Képzést a Képzésben Résztvevő által megrendelt és a hozzá kapcsolódó Képzési díjjal rendezett mértékben.
4.3. A Képzésre vonatkozó igénybevételi jogát a Képzésben Résztvevő sem ingyenesen, sem ellenérték fejében harmadik személy részére nem engedheti és nem ruházhatja át, nem adhatja bérbe vagy haszonbérbe. Kizárólag a Képzésben Résztvevő jogosult a Képzésen részt venni a Felnőttképző által biztosított online képzési felületre történő személyes bejelentkezés útján.
4.4. A Képzésben Résztvevő a Képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól számított 3 napon belül köteles Felnőttképző részére bejelenteni.
5.Képzési díj
5.1. A Képzésben Résztvevő a Képzés igénybevételéért díjat (továbbiakban: Képzési díj) fizet.
5.2. Felnőttképző által kibocsátott minden árlista, díjjegyzék, Képzési díjat tartalmazó tájékoztató, legyen bár elektronikus fájl vagy nyomtatott dokumentum, tájékoztató jellegű. A Képzésben Résztvevő által fizetendő Képzési díj összege a Képzés megrendelésekor feltüntetett, és a Képzésben Résztvevő által a megrendeléssel elfogadott Képzési díj az irányadó. A megrendeléssel elfogadott Képzési díj a Képzésért fizetendő teljes összeget magában foglalja, azon kívül Képzésben Résztvevőt további díjfizetés nem terheli köteles a Képzési díjat a megrendeléskor feltüntetett részletek megfizetésével kiegyenlíteni.
5.3. Felnőttképző fenntartja a Képzések Képzési díjának módosítási jogát. A módosítás a naturportal.hu honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Képzési díj módosítása a módosítás időpontjában már megrendelt és kifizetett Képzésre nem vonatkozik.
5.4. Felnőttképző jogosult a Képzések tekintetében a Képzési díjból kedvezményt nyújtani, melynek feltételeit Felnőttképző egyoldalúan jogosult meghatározni. Az igénybe vehető kedvezményekről Felnőttképző a naturportal.hu honlapon ad tájékoztatást.
5.5. A Képzésben Résztvevő a Szerződés szerinti Képzési díjat a megrendeléskor elektronikus úton a megrendeléskor feltüntetett fizetési felület igénybevételével (közvetlen banki átutalás, Paypal vagy Barion) köteles megfizetni Felnőttképző részére. Paypalon, illetve Barion-on keresztül történő fizetés esetén a fizetés a Paypal, illetve a Barion rendszerével történik, a Képzésben Résztvevő a Paypal, illetve Barion szolgáltatás igénybevételével fizeti meg a Képzési díjat Felnőttképző részére. Paypalon, illetve Barion-on keresztül történő fizetés esetén a Képzésben Résztvevő a Paypal, illetve a Barion részére és rendszerében adja meg a fizetéshez szükséges bankkártya és egyéb adatokat, mely a Felnőttképző számára nem hozzáférhető.
5.6. A Képzésben Résztvevő kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok a valóságnak megfelelnek, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.
5.7. A Paypal fizetési rendszer általános szerződési feltételei és adatvédelmi tájékoztatásai folyamatosan megismerhetők a https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/useragreementful oldalon. A Barion fizetési rendszer általános szerződési feltételei és adatvédelmi tájékoztatásai folyamatosan megismerhetők a https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ oldalon. Felhasználó kijelenti, hogy az általa igénybe venni kívánt Paypal és/vagy Barion fizetési rendszer általános szerződési feltételeit és adatvédelmi tájékoztatásait megismerte és elfogadta.
5.8. A Képzési díj megfizetése tekintetében a Képzésben Résztvevő oldalán felmerülő költség a Képzésben Résztvevőt terheli.
5.9. Felnőttképző a Képzési díj megfizetéséről szóló elektronikus számlát e-mailben bocsátja a Képzésben Résztvevő rendelkezésére. Amennyiben a Képzésben Résztvevő nem a saját nevére és címére, hanem valamely gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy részére kérte a Képzésről szóló számlát kiállítani, és az erre vonatkozó adatokat a Képzés regisztrációs felületén hiánytalanul a Felnőttképző rendelkezésére bocsátotta, abban az esetben Felnőttképző az így megadott adatok alapján kiállított számlát a Képzésben Résztvevő részére e-mailben történő megküldéssel bocsátja a Képzésben Résztvevő rendelkezésére, aki köteles a számlát az általa megjelölt gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy részére továbbítani.
5.10. A képzés költségvetési, illetve európai uniós források terhére támogatásban nem részesül.
5.11. Amennyiben a Képzésben Résztvevő a Képzési díjat esedékességkor nem fizeti meg, és jelen Szerződést a Felnőttképző felmondással megszünteti, a Képzés elvégzését igazoló Tanúsítványt a Felnőttképző a Képzésben Résztvevő részére nem
állít ki. Folyamatosan rendelkezésre álló, és nem valamely – a megerendeléshez képest – jövőbeni időpontban induló Képzés esetén a már megfizetett Képzési díj a Képzésben Résztvevő részére nem jár vissza, tekintettel arra, hogy a tananyag rendelkezésre bocsátási kötelezettségét a Felnőttképző teljesítette a Képzés megkezdésének időpontjától a jelen Szerződés szerint.
5.12. A Képzés során külön vizsgadíj, javító- és pótlóvizsga díj nem kerül megállapításra. 1 hónap elteltével azonban jogosult Felnőttképző az adott időpontban történő képzés videóit értékesíteni.
6.Szerzői jog
6.1. A Képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás szerzői joga a Felnőttképzőt illeti, és kötelezi magát, hogy a Képzésre/tananyagra vonatkozó szerzői jogot mindenkor tiszteletben tartja.
6.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Képzésben Résztvevő a Képzésről vagy annak bármely részéről másolatot nem készíthet.
6.3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a naturportal.hu oldal, annak elemei, és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes tartalom a Felnőttképző tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján ezen tartalmak bármely részére vagy egészére vonatkozóan a Képzésben Résztvevő a saját célú igénybevétel esetét kivéve szerzői jogokat szerezne. Képzésben Résztvevő a Felnőttképző szerzői jogainak megsértése esetére 2 000 000,- Ft, azaz kétmillió forint összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.
7.Hibabejelentés
7.1. Amennyiben a Képzésben Résztvevő a Szolgáltatás használata során hibát észlel, köteles a hibát a Felnőttképzőnek haladéktalanul, de legkésőbb a hiba észlelésétől számított 3 munkanapon belül bejelenteni. A hibabejelentést a Képzésben Résztvevő e-mail útján teheti meg az alábbi elérhetőségen: naturportal@gmail.com
7.2. Amennyiben a bejelentésben foglalt információk a hiba azonosításához, ill. a javítás elvégzéséhez nem elegendőek, Felnőttképző köteles a Képzésben Résztvevőtől a hibabejelentés megérkezésétől számított 3 munkanapon belül a szükséges felvilágosítást kérni.
Ez esetben a hibajavítás határidejét a hiba azonosításához, ill. a javítás elvégzéséhez szükséges felvilágosítás megérkezésétől kell számítani.
7.3. Felnőttképző mindent megtesz annak érdekében, hogy a Képzés megszakítás nélkül elérhető legyen.
7.4. Képzésben Résztvevő köteles a Képzés igénybevételére használt eszközei, illetve az azokon található adatai megfelelő védelmének biztosítására.
7.5. Felnőttképző a bejelentett hibát, amennyiben az nem rajta kívül álló okra vezethető vissza, köteles a bejelentés megérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül, a Képzésben Résztvevőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kijavítani. Amennyiben a javítás ideje alatt a Képzésben Résztvevő a Képzés bejelentett hibával nem érintett részének, funkciójának használatában akadályozva lesz, Felnőttképző köteles erről és az akadályoztatás terjedelméről, természetéről e-mailben tájékoztatni a Képzésben Résztvevőt az általa a megrendeléskor megadott e-mail címén keresztül.
7.6. Amennyiben a hiba a fenti határidőn belül előre láthatóan nem javítható ki, Felnőttképző köteles e tényről, és a hibajavítás várható határidejéről a Képzésben Résztvevőt az általa a megrendeléskor megadott e-mail címén keresztül e-mailben tájékoztatni.
7.7. A hibajavítás elkészültéről Felnőttképző Képzésben Résztvevő által a megrendeléskor megadott e-mail címén keresztül e-mailben értesítést küld a Képzésben Résztvevőnek, aki az értesítés átvételétől számított 3 munkanapon belül köteles a hibajavítás megtörténtét visszaigazolni, vagy amennyiben a hiba továbbra is fennáll, arról a Felnőttképzőt tájékoztatni.
Ha a Képzésben Résztvevő ezen kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a hibát kijavítottnak kell tekinteni.
8.Vitarendezés, kártérítési felelősség, szerződésszegés
8.1. Felek megállapodnak, hogy valamennyi vitájukat elsősorban békés úton rendezik.
Képzésben Résztvevő jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal, hogy amennyiben bármilyen természetű problémája adódik Felnőttképzővel vagy a Képzéssel kapcsolatban, azt Felnőttképző naturportal@gmail.com e-mail címére a probléma felmerülésétől számított 3 munkanapon belül megküldi. Felnőttképző kötelezettséget vállal, hogy a Képzésben Résztvevő által e-mailben jelzett problémát a közölt adatok alapján 3 munkanapon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a Képzésben Résztvevőt az általa a regisztráció során megadott e-mail címen, vagy a problémát jelző e-mailre történő válasz e-mailben tájékoztatja.
8.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Képzésben Résztvevő a jelen Szerződés megszegéséből eredő kárát csak az adott, a Képzésben Résztvevő által megrendelt Képzés Felnőttképző részére megfizetett Képzési díj összegének megfelelő mértékig érvényesítheti a Felnőttképzővel szemben, ezen összeget meghaladó mértékben Felnőttképző kártérítési felelősséggel nem tartozik.
8.3. Felnőttképző kizárja kártérítési felelősségét az alábbi esetekben:
a.) A Felnőttképzőn kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok következményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott kimaradásért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok okozta hibákért, következményekért.
b.) A regisztráció, megrendelés megérkezésének bármely műszaki hibára visszavezethető elmaradása miatti károk esetén.
c.) Képzésben Résztvevő számítógépének, elektronikus eszközének bármilyen hardvervagy szoftverhibájából bekövetkező, arra visszavezethető hibából, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károk esetén.
d.) A felhasználói e-mail cím, jelszó vagy fiók akár a Képzésben Résztvevő tudtával, akár tudtán kívül történő illetéktelen használatából eredő károkért.
8.4. Képzésben Résztvevő felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával Felnőttképzőnek vagy harmadik személynek okozott károkért.
8.5. Amennyiben a Képzésben Résztvevő a jelen Szerződés szerinti Képzési díj megfizetésével 15 napot meghaladóan késedelembe esik, és azt Felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti legkésőbb a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül, Felnőttképző jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hátralékos Képzési díj megfizetésére történő felszólítást Felnőttképző elektronikus úton számlaismétlő elektronikus küldeményben küldi meg Képzésben Résztvevő részére.
8.6. Bármely fél jelen Szerződésben külön nem nevesített szerződésszegése esetén a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.
9.Elállás, Felmondás
9.1. Felnőttképző a Képzésben Résztvevő részére a Képzés kezdő napjától számított 30 napos határidő alatt elállási jogot biztosít. Képzésben Résztvevő e határidőn belül bármikor jelezheti elállási szándékát Felnőttképző felé e-mailben a naturportal@gmail.com e-mail címre történő megküldéssel, melynek megérkezését Felnőttképző e-mailben visszaigazolja. A Képzésben Résztvevő elállási szándékát a jelen Szerződés 1. sz. mellékletében foglalt elállási nyilatkozatminta alapján vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
Felnőttképző a részére megfizetett Képzési díjat az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül az eredeti fizetési móddal egyező módon téríti vissza Képzésben Résztvevő részére az alábbiak szerint:
a) a Képzési díj közvetlen banki átutalással történő megfizetése esetén az átutalást indító bankszámla számra történő visszautalással,
b) a Képzési díj PayPalon keresztül történő megfizetése esetén az átutalást indító PayPal fiókra történő visszautalással,
c) a Képzési díj Barion-on keresztül bankkártyával történő megfizetése esetén a fizetéskor használt bankkártyára történő visszafizetéssel.
9.2. A Képzésben Résztvevő jelen Szerződést jogosult felmondani. Felmondás esetén a Képzésben Résztvevő részére nem jár díj visszatérítés az általa megfizetett Képzési díjból, amennyiben a díjjal rendezett Képzést, illetve a díjrészletekhez kapcsolódó tananyagegységeket Felnőttképző a felmondás kézhezvételéig a Képzésben Résztvevő rendelkezésére bocsátotta a jelen Szerződésben megjelölt módon az online képzési felületen keresztül történő hozzáférés biztosításával.
9.3. Jelen Szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha
a.) a Képzésben Résztvevő a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,
b.) a Képzésben Résztvevő fizetési hátralékát a Felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti a jelen Szerződés 8.5. pontjában foglaltak alapján.
10. Záró rendelkezések
10.1. Szerződő Felek a jelen szerződésből fakadó jogaik gyakorlása és kötelezettségei teljesítése során nyilatkozataikat elektronikus vagy papír alapú levél formájában a jelen Szerződésben rögzített e-mail címre, írásban vagy más bizonyítható módon kötelesek megtenni.
10.2. Jelen Szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Jelen Szerződés folyamatosan elérhető és letölthető a naturportal.hu oldalon keresztül.
10.3. Képzésben Résztvevő kijelenti, hogy a jelen Szerződést megértette, a benne foglaltakat elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2023. január 1.

1.sz. melléklet

Amennyiben Képzésben Résztvevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni e-mailben az naturportal@gmail.com e-mail címre. Elállás esetén ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási nyilatkozat-mintát is.
Képzésben Résztvevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a jelen Szerződésben megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Elállási nyilatkozatminta
(csak a Szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Naturportal Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi felnőttképzési szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja:
Képzés megnevezése:
Képzésben Résztvevő neve:
Képzésben Résztvevő címe:
Kelt

0
    0
    Kosár
    A kosarad üres jelenlegVissza az oldalra