Barion Pixel

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2023. 01. 01. napjától

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Naturportal Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.naturportal.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő a Szolgáltatóval jogviszonyban álló felhasználó (a továbbiakban: Partner / Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A jelen ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77.§-6:81.§-ok rendelkezései alapján általános szerződési feltételnek minősülnek és a felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak.

Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Partner / Ügyfél tudomásul veszi, hogy a www.naturportal.hu honlapon történő regisztrációval és adatfeltöltéssel, illetve a Honlap használatával a Partner / Ügyfél magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Fogalmak:

A jelen ÁSZF-ben meghatározott nagy kezdőbetűs kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatbázis: a Honlapon elérhető szakmai adatbázis;

Honlap: a www.naturportal.hu weblap (vagy a Szolgáltató döntése szerint, a Partner / Ügyfél előzetes értesítése mellett más url-en, internetes cím), illetve a rajta nyújtott szolgáltatás;

Szolgáltató: Naturportal Kft. (székhely: 1124, Budapest, Lejtő út 26., adószám: 32056017-1-43, Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-404685; e-mail: naturportal@gmail.com);

Partner: a Szolgáltatóval jogviszonyban álló olyan természetes személy vagy vállalkozás, aki/amely a Szolgáltató Honlapja útján saját rendezvényeit a honlap látogatói részére bemutatja (az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt Rendezvény Regisztráló). A felek közötti jogviszonyok tekintetében Partner alatt értendők a szolgáltatás nyújtásában Partner oldalán – bármely formában – közreműködő személyek is.

Felek: Partner / Ügyfél és Szolgáltató együttesen;

Ügyfél: a Szolgáltató Honlapja útján a Partner szolgáltatásait igénybe vevő személyek (a rendezvény iránt érdeklődők, látogatók, jelentkezők). Ide tartoznak azok a természetes személyek, vagy vállalkozások is, akik/amelyek a Szolgáltató által szervezett bármely eseményre jegyet vásárolnak;

Felhasználói fiók: a Honlapon a Partner / Ügyfél jelszóval védett dedikált felülete, ún. „Rendezvény Regisztráló admin” felület, melyben szolgáltatásait, adatait nyomon követheti, kezelheti, adatait feltüntetheti, beállíthatja;

Adatkezelés: gyűjtött személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: a Szolgáltató, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan meghatározza;

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, amellyel a Szolgáltatás során a személyes adatot közlik;

Szolgáltatás: a Honlapon keresztül az Ügyfél által igénybe vett, illetve a Partner által az Ügyfél részére nyújtott, a Rendezvénynaptárban való megjelenési lehetőség. Szolgáltatásnak minősül továbbá a Szolgáltató által szervezett bármely eseményre jegyet vásárló természetes személy / vállalkozás részére a jegyvásárlási oldalon közölt szolgáltatás;

E-mail cím: Szolgáltató részére a Partner / Ügyfél által megadott számlázási e-mail cím. Partner / Ügyfél kötelezettsége gondoskodni arról, hogy mindenkor elérhető munkatárs kezelje ezen e-mail címet, hiszen egyes kötelezettségek és díjfizetési kötelezettségek is kizárólag erre az e-mail címre kerülnek megküldésre a Szolgáltató által. Partner / Ügyfél nem hivatkozhat arra, hogy ezen e-mail címre küldött értesítéseket nem, vagy késve kapta meg.

Egyedi megállapodás: A Szolgáltató és a Partner / Ügyfél közötti egyedi megállapodásnak minősül minden olyan bizonyítható egyértelmű és kifejezett – akár elektronikus levelezés útján tett – akaratnyilatkozat, mely alapján a Szolgáltató és a Partner / Ügyfél között az ÁSZF-től eltérő megállapodás jön létre. Így különösen, de nem kizárólagosan ilyennek minősül az ÁSZF-ben meghatározottól eltérő egyedi ár is.

 

 1. Partnerek általi esemény regisztráció, adatfeltöltés és belépés

 

1.1.Partner a Szolgáltatások igénybevételéhez köteles Szolgáltató rendszerében regisztrálni és a díjat megfizetni. Ez az adatok feltöltésének a feltétele.

1.2. A Partner adatfeltöltése során kötelező és nem kötelező adatok bevitelére van lehetőség az Adatbázisba. A Szolgáltató Partnernek az Adatbázisba történő adatfeltöltését és az adatmódosítást csak akkor fogadja el, ha a Partner valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzítette.

A megadott adatok (pl.: név, bemutatkozó leírás, cím, térkép jelölés, képek szerzői jogának megléte) pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Partner felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Honlapon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

1.3. A Szolgáltató javasolja, hogy a Partner rendszeresen módosítsa az Adatbázisba történő belépéshez használt jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja. Amennyiben a Partner jelszavát elfelejti vagy elveszíti, felkérésre a Szolgáltató a regisztrációkor megadott e-mail címre történő megküldéssel új jelszót bocsát a rendelkezésre. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét a Partnert ért bármely kárért, amely a bejelentkezési adatok elvesztéséből, jogosulatlan harmadik személy általi megszerzéséből fakad függetlenül attól, hogy a jogosulatlan harmadik személy a bejelentkezési adatokat milyen módon szerezte meg.

1.4. A Partner az adatfeltöltés során megadott adatai közül azokat, melyeket a Honlap lehetővé tesz bármikor módosíthatja admin felületén.

1.5. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Partner adatfeltöltését elfogadja, vagy indokolás nélkül visszautasítsa. A Szolgáltató a Partner adatfeltöltését követően ellenőrzi az adatokat, elvégzi a megfelelő – a Google és más keresőmotorok szempontjából fontos – SEO munkákat. Amennyiben a feltöltött adatok, fotók, esetleg dokumentumok megfelelőek, és a díjfizetés megtörtént, úgy a Partner adatait a honlapján közzéteszi.

A Partnerek esetén az adatok kitöltése, elküldése és a díj befizetése a honlapon való közzététel jóváhagyásának minősül.

1.6. Amennyiben a Partner a díj megfizetését követő 5 munkanapon belül nem regisztrál és nem tölti fel az adatait, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Partner adatait a rendelkezésre álló adatok alapján feltöltse és a weboldalon megjelentesse.

 

2. A Szolgáltató által szervezett eseményre az Ügyfelek általi esemény regisztráció, adatok megadása és fizetés

2.1. Az Ügyfelek a Szolgáltatások igénybevételéhez kötelesek Szolgáltató rendszerében regisztrálni, kötelező adataikat megadni és a díjat megfizetni. Külföldi cím megadása esetén az Ügyfél attól függően jogosult csomagra, hogy az adott ország vám- és közegészségügyi szabályai hogyan teszik lehetővé a csomagküldést. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a külföldre történő csomagküldés a rendezvény díjában nincsen benne. A külföldre történő csomagköldés díját – amennyiben a külföldre történő csomagküldést a hatályos szabályozások lehetővé teszik – az Ügyfél előre rendezi a Szolgáltató számlájára. Ez a Szolgáltatás igénybevételének feltétele.

2.2. Az Ügyfelek adatainak megadása során a kötelező adatokat meg kell adni a Szolgáltatás igénybevételéhez. A Szolgáltató Ügyfél jelentkezését csak akkor fogadja el, ha a Partner valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzítette.

A megadott adatok (pl.: név, szállítási adatok, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím) pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag az Ügyfél felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Honlapon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.3. Szolgáltató a Szolgáltatást a jegyvásárlási oldalon szereplő feltételekkel nyújtja. Az Ügyfél a jegyvásárlással és az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg elfogadja, hogy ezeket a részletesen leírt feltételeket megismerte (pl. amennyiben Szolgáltató az eseményt úgy hirdeti meg, hogy kizárólag az első 100 db jelentkezőnek küld ajándékcsomagot, akkor tudomásul veszi, ha nem kerül bele az első 100 db jelentkező közé). Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben visszaélésszerűen gyakorolt jogokat észlel, az Ügyfél jegyvásárlását elfogadja, vagy indokolás nélkül visszautasítsa. Amennyiben a megadott szállítási és számlázási adatok megfelelőek, és a díjfizetés megtörtént, úgy Szolgáltató nyújtja a meghirdetett Szolgáltatást. 

2.4. Az Ügyfelek a kötelező adatok megadásával és a díj megfizetésével tudomásul veszik, hogy az előadásokról felvétel készülhet.

 

3. A Szolgáltató kötelezettségei és felelőssége Partnerek általi esemény regisztráció esetén

3.1 A www.naturportal.hu működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló (a továbbiakban: Ekrtv.) 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató vállalja, hogy az Adatbázisban megjeleníti a Partner adatait a Partner által jóváhagyott tartalommal. Szolgáltató vállalja továbbá, hogy a feltöltött adatok alapján készített banner hirdetést a weboldalon közzéteszi. A banner hirdetés kreatívját Szolgáltató készíti el a Partnerrel egyeztetve. Partner összesen 3-szor kérhet módosítást a banner kreatív anyagon. Ezt követően Szolgáltató az általa jónak ítélt kreatív anyag alapján teszi közzé a banner hirdetést a weboldalon.

3.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a Partner adatainak feltöltését és elküldését, valamint a díj befizetését követő öt munkanapon belül közzéteszi Partner eseményét, rendezvényét, valamint a banner hirdetést a honlapon.

3.3. A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztrációt és közzétételt követően adatfrissítés céljából jelszóval védett adminisztrációs felületet biztosít Partner számára a Honlapon, ahol a Partner saját maga végezheti el a rendszer által engedélyezett változtatásokat.

3.4. A Szolgáltató vállalja, hogy az Ügyfelek számára a honlapján keresztül különféle – az esemény promócióját lehetővé tévő – szolgáltatásokat tesz elérhetővé. Így például Naptárba mentés funkciója. A marketing promóción túl a Szolgáltató nem vesz részt a Partner és annak Ügyfele közötti üzleti folyamatban.

3.5. A Szolgáltató maga biztosítja az ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségei teljesítéséhez szükséges szellemi és technikai erőforrásokat. A Szolgáltató az ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez jogosult a Partner külön értesítése vagy hozzájárulása nélkül alvállalkozót/teljesítési segédet igénybe venni.

3.6. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, adatvesztésért vagy bármiféle kárért, amelyeket a Honlap meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okoz. A Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a folyamatos üzemeltetés a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a szolgáltatás és/vagy a Honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Szolgáltató törekszik a folyamatos működésre, de leállás esetén nem vállal felelősséget az üzenetküldés, vagy kapcsolatfelvétel ideiglenes üzemhibájáért. Ilyenkor azonban a Szolgáltató minden ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időkorlátot nem vállal a helyreállítás tekintetében.

3.7. A Szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal felelősséget az információ (adat) késéséért, pontosságáért vagy elvesztéséért, különösen akkor, ha az üzenet a Partnernél fennálló valamely ok miatt nem érkezik meg. A Honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások és/vagy a Honlap karbantartása érdekében a szolgáltatásokat szüneteltetni vagy korlátozni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Szolgáltató éves szinten maximum 200 óra karbantartási időszakot alkalmaz, mely munkanapra is eshet. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatásokat és/vagy a Honlapot szükség szerint, időről időre továbbfejlessze, átalakítsa, vagy módosítsa.

3.8. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, eseményekkel és rendezvényekkel kapcsolatban, így különösen a harmadik személyektől beszerzett információk, tartalmak, szolgáltatások tekintetében. A szolgáltatást a Partner kizárólag saját felelősségére használja. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a szolgáltatások és/vagy a Honlap használatával kapcsolatban a Partner számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett vagy elszenvedett károkért vagy adatvesztésért. Partner kötelezettsége, hogy saját rendszereinek megfelelő védelme, az adatvesztések elkerülése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

3.9. A szolgáltatás jellegéből adódóan – a fentiek alapján – a Szolgáltató felelősségét – a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító felelősséget kivéve – Felek a legteljesebb mértékben kizárják, illetve legfeljebb a Partner által a Szolgáltatónak fizetett adott tárgyhavi rész-ellenszolgáltatás mértékében korlátozzák.

3.10. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás kizárólag Magyarország területére irányul.

3.11. A Szolgáltató nem avatkozik bele a Partner és Ügyfél közötti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Partner mentesíti a Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

3.12. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a Partnerrel kapcsolatos minden jogviszonyt, és törölje a szabálytalan tevékenységet folytató Partner fiókját.

3.13. A Partner teljeskörűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Partner tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

3.14. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával – a Partnerek előzetes tájékoztatását követően – megszüntesse.

3.15. A Ptk. 6:278. § (2) bekezdése alapján Szolgáltató tájékoztatja Partnert a jogszabályoktól lényegesen eltérő és a Felek között korábban alkalmazott feltételektől eltérő általános szerződési feltételről. Partner a jelen 2.16. pontban foglalt általános szerződési feltételt külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.

3.16. Vis maior esetben (pl. betegség, háború, katasztófa- és egyéb veszélyhelyzetek) a Szolgáltató mentesül a felelősség alól.

 

4. A Szolgáltató kötelezettségei és felelőssége Ügyfelek általi szolgáltatás vásárlása esetén

4.1 A www.naturportal.hu oldalon a Naturportal Online Magazin által meghirdetett eseményekre a szolgáltatások megvásárlására a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló (a továbbiakban: Ekrtv.) 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint biztosít lehetőséget.

4.2. Szolgáltató vállalja, hogy a hirdetési oldalon (landing oldal) meghatározottak szerint biztosítja Ügyfél felé a szolgálatást. Szolgáltató a számlát és az online előadásokhoz való kapcsolódás linkjét elektronikusan küldi meg.

4.3. A Szolgáltató maga biztosítja az ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségei teljesítéséhez szükséges szellemi és technikai erőforrásokat. A Szolgáltató az ÁSZF-ben és a hirdetési oldalon (landing oldal) foglaltak teljesítéséhez jogosult az Ügyfél külön értesítése vagy hozzájárulása nélkül alvállalkozót/teljesítési segédet igénybe venni.

4.4. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, adatvesztésért vagy bármiféle kárért, amelyeket a Honlap, vagy a külsős online felületet biztosítő cég (pl. Zoom) meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okoz. A Szolgáltató nem felel továbbá azért sem, amennyiben az Ügyfél a saját Internet hálózatának hibája, vagy az Internet szolgáltatás nem kielégítő volta, avagy az Ügyfél nem megfelelő technikai tudása, vagy elektromos készülékeinek (pl. mobiltelefon, netbook, laptop, tablet, asztali számítógép) hiányossága, applikáció hiány, vagy más hasonló technikai feltétel hiánya miatt nem képes az online előadásra való becsatlakozásra. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a folyamatos üzemeltetés a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a szolgáltatás hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Szolgáltató törekszik a folyamatos működésre, de leállás esetén nem vállal felelősséget az ideiglenes üzemhibáért. Ilyenkor azonban a Szolgáltató minden ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időkorlátot nem vállal a helyreállítás tekintetében. Az ebben a pontban foglalt hiányosságok, vagy meghibásodások esetén az Ügyfél a díj visszatérítésére nem jogosult.

4.5. Az Ügyfél az adatainak megadása során felelős, hogy olyan e-mail címet adjon meg, melyet rendszeresen olvas. A megadott e-mail címre érkeznek ugyanis fontos pénzügyi bizonylatok (pl. elektronikus számla) és a Szolgáltatás is csak ezen keresztül teljesíthető (pl. Zoom link, szállítási egyeztetések). A Szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal felelősséget az információ (adat) késéséért, pontosságáért vagy elvesztéséért, különösen akkor, ha az üzenet az Ügyfélnél fennálló valamely ok miatt nem érkezik meg. A Honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások és/vagy a Honlap karbantartása érdekében a szolgáltatásokat szüneteltetni vagy korlátozni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Szolgáltató éves szinten maximum 200 óra karbantartási időszakot alkalmaz, mely munkanapra is eshet. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatásokat és/vagy a Honlapot szükség szerint, időről időre továbbfejlessze, átalakítsa, vagy módosítsa.

4.6. Vis maior esetben (pl. betegség, háború, katasztófa- és egyéb veszélyhelyzetek) a Szolgáltató mentesül a felelősség alól.

4.7. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szponzori feltételek változhatnak a szponzoroktól függően. Ezzel kapcsolatosan kizár minden követelést.

4.8. A szolgáltatás jellegéből adódóan – a fentiek alapján – a Szolgáltató felelősségét – a szándékosan okozott emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító felelősséget kivéve – Felek a legteljesebb mértékben kizárják, illetve legfeljebb az Ügyfél által a Szolgáltatónak fizetett adott tárgyhavi rész-ellenszolgáltatás mértékében korlátozzák.

4.9. Online rendezvények esetén a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás nem kizárólag Magyarország területére irányul azzal, hogy a csomagküldés külföldre a hatályos közegészségügyi- és vám szabályok figyelembevételével, és a futárköltség (postaköltség) előzetes megfizetésével történhet. Ez minden esetben egyedi egyeztetést igényel, mely az Ügyfél által megadott levelezési címen történik. Amennyiben az Ügyfél külföldi szállítási címet ad meg, úgy tudomásul veszi, hogy ennek függvényében kaphat csomagot. A Szolgáltató kizár ezzel kapcsolatosan minden követelést.

4.10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja az Ügyféllel kapcsolatos minden jogviszonyt, és törölje a szabálytalan tevékenységet folytató Ügyfél fiókját.

4.11. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával – az Ügyfelek előzetes tájékoztatását követően – megszüntesse.

4.12. A Ptk. 6:278. § (2) bekezdése alapján Szolgáltató tájékoztatja Ügyfelet a jogszabályoktól lényegesen eltérő és a Felek között korábban alkalmazott feltételektől eltérő általános szerződési feltételről. Ügyfél a jelen 2.16. pontban foglalt általános szerződési feltételt külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.

 

5. Partner és az Ügyfelek kötelezettségei és felelőssége

5.1. A regisztrációt követően Partner és Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁSZF-ben, a hirdetési oldalon, vagy az egyedi megállapodásban szereplő díjakat megfizeti, ideértve az esetlegesen alkalmazandó adókat vagy más, az ÁSZF alapján felszámított fizetési kötelezettséget is (pl. külföldre történő postázás esetén a külföldre szállítás díját).

5.2. Partner és Ügyfél felelős a adatai és az általa megadott összes információ valóságtartalmáért és teljességéért és szavatolja, hogy a feltüntetett adatok helyesek és teljesek. A megadott adatokkal és információval kapcsolatos, harmadik személy által támasztott minden igény (kötelezettség, költség) a Partnert és az Ügyfelet terheli. Amennyiben a Partner, vagy Ügyfél által megadott adatok, vagy információk miatt harmadik személy a Szolgáltatóval szemben lépne fel, úgy Partner vagy Ügyfél köteles Szolgáltatót ezen harmadik személy bármely igénye alól mentesíteni, Szolgáltató esetleges kárát megtéríteni.

5.3. A Partner és az Ügyfél kötelezettsége az adatainak naprakész kezelése. Ennek a Partner és az Ügyfél olyan módon is eleget tehet, hogy köteles az adatainak megváltozásáról értesíteni Szolgáltatót, és Szolgáltató az adatmódosítást 5 munkanapon belül köteles elvégezni.

5.4. A Partner és az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az adataiban történt változásokat az Adatbázisban 3 (három) munkanapon belül frissíti a rendelkezésére bocsátott adminisztrációs felületen, illetve ezen határidőn belül tájékoztatja Szolgáltatót. Az adatközlés elmulasztásából eredő felelősség a Partnert / Ügyfelet terheli.

5.5. Partner és az Ügyfél köteles folyamatosan együttműködni a Szolgáltatóval a Szolgáltató ÁSZF szerinti szolgáltatásainak teljesítése és az ÁSZF-ben foglalt célok megvalósítása során.

5.6. Partner és az Ügyfél köteles biztosítani és kizárólagosan felel azért, hogy az általa igénybe vett közreműködő személyekkel kapcsolatos bármely a Honlapon közzétételre kerülő adat (így különösen a személyes adatnak minősülő adatok), információ pontos, egyértelmű legyen, és az jogszerűen kerüljön közzétételre. Partner kizárólagosan felel továbbá azért, hogy a Honlapon az általa rendelkezésre bocsátott arculati elemek (így például fényképek, logók, védjegyek stb.) közzétételére, felhasználására jogosult, ennek megsértése esetén a Szolgáltatót bármely jogkövetkezmény alól mentesíti, a Szolgáltatót ért károkat megtéríti.

5.7. A Partner engedélyezi, hogy Szolgáltató a nevét, kereskedelmi nevét, logóját, védjegyét a saját weboldalán, valamint marketing célú anyagaiban feltüntethesse. A Szolgáltató kifejezett engedélye nélkül a Partner nem jogosult a Szolgáltató nevét, kereskedelmi nevét, logóját vagy védjegyét saját weboldalán, mobil alkalmazásában, valamint marketing célú anyagaiban feltüntetni. Előzetes hozzájárulást Partner az info@naturportal.hu címen kérhet.

5.8. A Partner kijelenti, hogy az ÁSZF elfogadása nem jelenti más, harmadik személyekkel kötött szerződéseinek megsértését, és az ÁSZF elfogadásának időpontjában nincs tudomása olyan adatról, tényről, amely szerint a jelen ÁSZF elfogadása és teljesítése más, harmadik személy jogát vagy jogos érdekeit sértené.

5.9. A Partner és Ügyfél kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségei biztosításához szükséges engedélyekkel, hozzájárulásokkal és egyéb feltételekkel rendelkezik, és az ÁSZF feltételeit, jellegét teljeskörűen megismerte és elfogadja.

5.10. A Partner és Ügyfél mindezeken túl kijelenti, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételének feltételeit előzetesen megismerte, annak feltételeivel, illetve a későbbiekben annak teljesítésével kapcsolatban nem támaszt igényt, kifogást a Szolgáltatóval szemben.

5.11. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az események során róla véletlenszerűen videó és fénykép felvétel készülhet, melyet Szolgáltató a honlapján és a social felületein közzétehet. Az Ügyfél ezzel kapcsolatosan semmilyen jogi követelést nem támaszthat.

 

6. A szolgáltatás díja, fizetési feltételek

6.1. A Partner az eseményének, rendezvényének a Rendezvénynaptár Adatbázisban való megjelenésért Fix partneri díjat fizet, mely 11.000 Ft/esemény. A számlázás előre, a számlán meghatározott határidőn belül történik. Több esemény regisztrálása esemény az ár egyedi megállapodás részét képezheti a rögzítendő események számától függően. Az aktuális árak itt találhatók: https://naturportal.hu/uj-esemeny-feltoltese/      A Naturportal Onlne Magazin által szervezett esemény esetén a jegy ára 9.900 Ft. Az árak alanyi mentes árak. A további szolgáltatások a honlapon szerelő díjazásért vehetőek igénybe (pl. online konferenciák vidóinak megvásárlása).

6.2. Külföldi cím megadása esetén az Ügyfél attól függően jogosult csomagra, hogy az adott ország vám- és közegészségügyi szabályai hogyan teszik lehetővé a csomagküldést. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a külföldre történő csomagküldés a rendezvény díjában nincsen benne. A külföldre történő csomagköldés díját – amennyiben a külföldre történő csomagküldést a hatályos szabályozások lehetővé teszik – az Ügyfél előre rendezi a Szolgáltató számlájára. Ez a Szolgáltatás igénybevételének feltétele.

6.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy (adott esetben egyedi) szolgáltatásait Egyedi megállapodások szerint (időszakos akció, csomagár, mennyiségi kedvezmény, részletfizetési kedvezmény stb.) különböző díjért, áron/árakon, feltételekkel is hozzáférhetővé tegye. A Szolgáltató a Partnernek lehetőséget biztosít az alap megjelenésen felüli, egyedi, kiegészítő szolgáltatások igénybevételére (pl. kiemelt megjelenés, akciók stb.). Az elérhető aktuális kiegészítő szolgáltatásokat a Szolgáltató a Partner számára külön díj ellenében biztosítja. Ezen szolgáltatásokat a Partner egyedi megrendelés alapján veheti igénybe.

6.4. A Szolgáltató az Egyedi megállapodás szerinti szolgáltatásainak díját jogosult egyoldalúan módosítani és e-mail útján közölni a Partnerrel az új díjak hatályba lépését a tárgyévet megelőző hónap első munkanapjáig.

6.4.1. Amennyiben az új díjazás a Partner által a közléskor igénybe vett szolgáltatások tekintetében megemelt díjtételeket tartalmaz (de ide nem értve az alkalmazandó általános forgalmi adó módosulásából vagy más adó, illeték, vagy a szolgáltatásra, a Szolgáltatóra vagy ezek tekintetében kivetett egyéb elnevezéssel illetett fizetési kötelezettségből vagy ennek áthárításából fakadó árváltozást), a Partner a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül jogosult e-mail útján visszautasítani az árváltozást;

6.4.2. Ha a Partner az árváltozást a 6.4.1. pont szerint nem utasítja vissza, az új díjazás alkalmazandó az e-mailben jelzett időponttól;

6.4.3. Ha a Partner az árváltozást a 6.4.1. pont szerint visszautasítja, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást 30 (harminc) naptári napos idővel megszüntetni.

6.5. Amennyiben a Partner kéri adatainak a Honlapról való törlését, a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatási díj, vagy annak időarányos része visszafizetésére, illetve tört év esetén az adott évre előzetesen kifizetett díj időarányos visszatérítésére sem köteles.

6.6. A Partner késedelmes fizetése esetén Szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatást szüneteltetni. Amennyiben a Partner a fizetési kötelezettségével késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a késedelembe esés időpontjától a mindenkori jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt összegével megegyező mértékű késedelmi kamatra. Szolgáltató jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre (behajtási költségátalány) is.

6.7. Késedelmes számlafizetés vagy bármely más kötelezettségének megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Partner letiltására. A Partner letiltása esetén, annak időtartama alatt a Szolgáltató jogosult bármely szolgáltatása nyújtását felfüggeszteni, azaz a letiltás időtartama alatt a Szolgáltató a szolgáltatások nyújtására a Partner részére nem köteles.

6.8. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

7. Titokvédelem

7.1. A Partner az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja azokat az információkat, amelyekre a Szolgáltatónak a kötelezettségei teljesítése során szüksége lehet. Ilyen információ minden olyan adat, ismeret, kommunikációs anyag, amely a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges lehet.

7.2. A Felek kötelesek az ÁSZF-et és a Szolgáltatás megismerése során a birtokukba került minden, nyilvánosan hozzá nem férhető információt, know-how-t, adatot, dokumentumot, a másik fél szervezetére, eljárási rendjére, üzleti folyamataira, ügyeire vonatkozó információt („Bizalmas Információ”) bizalmasan (üzleti titokként vagy egyébként titokként) kezelni (még akkor is, ha a Bizalmas Információ nincs ilyenként külön megjelölve). A Bizalmas Információt megkapó Fél a Bizalmas Információt átadó Fél (illetve azon fél, akinek a Bizalmas Információt átadó személy az ügyfele, páciense, stb.) előzetes írásbeli engedélye nélkül a Bizalmas Információt nem tárhatja fel (nem teheti hozzáférhetővé) harmadik személy számára és csak a teljesítés által indokolt mértékben és esetben használhatja fel, kivéve amennyiben a Szolgáltató finanszírozásához vagy benne történő (közvetlen vagy közvetett) tulajdonszerzéshez, illetve a Szolgáltató üzletágának vagy jelentős eszközeinek értékesítése érdekében a Szolgáltató szerint szükséges, akkor a potenciális finanszírozó/tulajdonos/vevő és ezek bármelyikének tanácsadói – titoktartási szerződés megkötése után – a tranzakció lebonyolításához/cégátvilágításhoz szükséges mértékig korlátázott hozzáférést nyerhet a Bizalmas Információkhoz, illetve személyes adatokhoz is.

7.3. A Felek az egymás részére átadott közlésre szánt információkat kizárólag az ÁSZF hatálya alatt, annak teljesítése érdekében és mértékben használhatják fel.

7.4. Felek kijelentik, hogy az ÁSZF-ben foglaltak teljesítésével összefüggésben a másik Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény üzleti titoknak minősül, azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé, illetve nem jogosultak nyilvánosságra hozni, a másik fél kifejezett, előzetes, írásbeli hozzájárulásának kivételével, továbbá az ÁSZF-ben meghatározottaktól eltérő más célra nem használhatják fel.

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az alábbi információkra:

 • amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az információt kapó Fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy
 • amelyek bizonyíthatóan már az ÁSZF elfogadását megelőzően is ismertek voltak az információt kapó Fél számára, vagy
 • amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó Fél tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon Fél felé, amelyre az információ vonatkozik vagy
 • amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére.

 

8. Szellemi alkotások (IP jogok)

 

8.1 A Partner és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlappal és az Adatbázissal kapcsolatos valamennyi jog a Szolgáltatót illeti, amely ezen jogokkal szabadon rendelkezhet.

8.2 A Partner és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatással összefüggésben keletkező minden szellemi alkotás a Szolgáltató tulajdonába kerül. A szerzői jogi vagy egyéb szellemi alkotás vonatkozásában a Szolgáltató teljes körű és korlátlan, a felhasználás, illetve hasznosítás minden módjára kiterjedő felhasználási joggal rendelkezik.

 

9. Adatkezelés a Partner és Szolgáltató viszonyában

 

9.1. A Szolgáltató adatkezelési gyakorlata megfelel az Európai Parlament és az EU tanácsa 2016/679, a személyes adatok kezeléséről, védelméről szóló rendelkezéseinek.

9.2. A személyes adatok kezelése Szolgáltató online rendszerében valósul meg.

9.3. A kapcsolattartás, az együttműködés továbbfejlesztése céljából Szolgáltató csoportos tájékoztató e-mail-t küldhet Partnerek és Ügyfelek részére.

9.4. A Szolgáltató különösen jogosult, amennyiben erre jogszabály vagy bírósági/hatósági határozat kötelezi, az adatokat bíróságnak vagy hatóságoknak kiadni.

9.5. Szolgáltatónak a Honlapon fellelhető adatkezelési tájékoztatója (https://naturportal.hu/adatkezelesi-tajekoztato) irányadó az Ügyfél, mint Érintett személyes adatainak Szolgáltató általi kezelésére.

 

10. A felek közötti jogviszony időtartama, annak megszüntetése

 

10.1. A Felek közötti jogviszony határozatlan idejű.

10.2. A profil inaktiválásával a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony a Partner / Ügyfél és a Szolgáltató között megszűnik.

10.3. Partner a jogviszonyt tárgyévet megelőző hónap első munkanapjáig jogosult felmondani.

10.4 Szolgáltató a jogviszonyt tárgyévet megelőző hónap első munkanapjáig jogosult felmondani.

10.5 A Szolgáltató tárgyhó utolsó napjára felmondhatja írásbeli (akár e-mailen történő) nyilatkozattal a felek közötti jogviszonyt, amennyiben a Partner / Ügyfél az ÁSZF-ben foglalt lényeges kötelezettségét súlyosan megszegte és a kötelezettségszegést a felhívásban adott 15 (tizenöt) naptári napos határidőn belül sem hárította el. Lényeges kötelezettség súlyos megszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha a Partner / Ügyfél az ÁSZF szerinti bármely kötelezettségének nem tesz eleget. Ebben az esetben a tárgyévből fennmaradó már befizetett díj időarányos része nem jár vissza, illetve részletfizetés esetén az éves díj egy összegben esedékessé válik.

10.6. A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a jogviszonyt a Partner / Ügyfél

 • súlyos kötelességszegése esetén,
 • csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárását az illetékes bíróság jogerősen elrendelte, vagy egyébként fizetésképtelenné vált,
 • titoktartási kötelezettségére vonatkozó kötelezettségeit megszegi,
 • részéről történő visszaélés esetén,
 • általi – az ÁSZF-nek megfelelő – teljesítés esetén is, amennyiben Szolgáltató üzletpolitikai indokból úgy dönt.

 

11. Panaszkezelés

Partner / Ügyfél a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén az info@naturportal.hu e-mail címre megküldött levéllel, veheti fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval. Szolgáltató a Partner bejelentését kivizsgálja, majd lehetőség szerint orvosolja, a beérkezést követő 30 napon belül írásban megválaszolja.

 

12. Vegyes rendelkezések

12.1. Jelen ÁSZF-et kell figyelembe venni a Felek közötti jogviszonyban.

12.2. Az ÁSZF-et és az egyedileg megállapított díjazások díjtételeit a Szolgáltató (de nem a Partner és az Ügyfél) egyoldalúan módosíthatja, azzal, hogy a Partnerrel / Ügyféllel szemben csak a Partner / Ügyfél részére a változások tényéről és rövid összefoglalásáról – a megadott (vagy később, a Szolgáltatóval megfelelően közölt újabb) email címre – küldött (amely értesítési módok bármelyike megfelelő) értesítés napja utáni nyolcadik naptári napon válik hatályossá. Amennyiben a változások a Partner / Ügyfél lényeges jogos érdekeit jelentősen sértik, akkor a Partner / Ügyfél a jogviszonyt 30 (harminc) naptári napos határidővel felmondhatja, úgy, hogy a változások vele szemben addig sem válnak hatályossá. Nem számít módosításnak és értesítés sem szükséges, ha az ÁSZF szövegének változására mindössze elírás, helytelen hivatkozás vagy hasonló kijavítás miatt kerül sor.

12.3. A Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató jogosult a Partner / Ügyfél további külön beleegyezése vagy jóváhagyása nélkül (illetve úgy kell, tekinteni, hogy a Partner / Ügyfél e beleegyezést vagy hozzájárulást megfelelően megadta) a Partner/Ügyfél-állományát (vagyis a Szolgáltató és a Partnerek/Ügyfelek között fennálló jogviszonyokat) az internetes szolgáltatások piacán működő személyre átruházni, amely személy az ÁSZF feltételeit maradéktalanul elfogadja és ezáltal a jogviszonyba félként, mint új Szolgáltató belép.

12.4. A Felek egymás részére értesítést, közlést, jognyilatkozatot, tájékoztatást, felszólítást („Értesítés”) írásbeli formában, ajánlott és tértivevényes levélben, e-mailben küldhetnek a kapcsolattartóként megjelölt személyek részére címezve, a megadott címre, e-mail-címre. Felek elfogadják, hogy a Szolgáltató rendszereiben kapcsolattartásra megjelölt e-mail címre a Szolgáltató által küldött e-mail üzeneteket, azok mellékleteit írásbeli jognyilatkozatnak tekintik. Az e-mailen küldött írásbeli jognyilatkozatokat a másik Félhez megérkezettnek kell tekinteni az elküldést követő első munkanap 12:00 órakor, amennyiben az e-mail kézbesítése kapcsán hibaüzenetet a küldő Fél nem kap.

12.6. Jelen ÁSZF-re a mindenkor hatályos magyar jog alkalmazandó. Bármely jogvita eldöntésére – amennyiben a jogvita járásbíróság hatáskörébe tartozik – kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, értékhatártól függően pedig a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

0
  0
  Kosár
  A kosarad üres jelenlegVissza az oldalra