ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PARTNER RÉSZÉRE SZÓLÓ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2021. 06. 21. napjától

 

 

Jelen Partner részére szóló Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „Partner ÁSZF”) a Qltif Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.naturportal.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő a Szolgáltatóval jogviszonyban álló felhasználó (a továbbiakban: Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A jelen Partner ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77.§-6:81.§-ok rendelkezései alapján általános szerződési feltételnek minősülnek és a felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak.

Jelen Partner ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Partner tudomásul veszi, hogy a www.naturportal.hu honlapon történő regisztrációval és adatfeltöltéssel, illetve a Honlap használatával a Partner magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Partner ÁSZF-ben foglaltakat.

Fogalmak:

A jelen Partner ÁSZF-ben meghatározott nagy kezdőbetűs kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatbázis: a Honlapon elérhető szakmai adatbázis;

Honlap: a www.naturportal.hu weblap (vagy a Szolgáltató döntése szerint, a Partner előzetes értesítése mellett más url-en, internetes cím), illetve a rajta nyújtott szolgáltatás;

Szolgáltató: Qltif Bt. (székhely: 1124, Budapest, Lejtő út 26/A., adószám: 20899074-1-43, Cégjegyzékszám: Cg. 01-06-737661; e-mail: info@naturportal.hu);

Partner: a Szolgáltatóval jogviszonyban álló olyan természetes személy vagy vállalkozás, aki/amely a Szolgáltató Honlapja útján saját rendezvényeit a honlap látogatói részére bemutatja (az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt Rendezvény Regisztráló). A felek közötti jogviszonyok tekintetében Partner alatt értendők a szolgáltatás nyújtásában Partner oldalán – bármely formában – közreműködő személyek is.

Felek: Partner és Szolgáltató együttesen;

Ügyfél: a Szolgáltató Honlapja útján Partnerrel kapcsolatba kerülő, szolgáltatásait igénybe vevő személyek (a rendezvény iránt érdeklődők, látogatók, jelentkezők);

Felhasználói fiók: a Honlapon a Partner jelszóval védett dedikált felülete, ún. „Rendezvény Regisztráló admin” felület, melyben szolgáltatásait, adatait nyomon követheti, kezelheti, adatait feltüntetheti, beállíthatja;

Adatkezelés: gyűjtött személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: a Szolgáltató, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan meghatározza;

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, amellyel a Szolgáltatás során a személyes adatot közlik;

Szolgáltatás: a Honlapon keresztül az Ügyfél által igénybe vett, illetve a Partner által az Ügyfél részére nyújtott, a Rendezvénynaptárban való megjelenési lehetőség;

Partner e-mail cím: Szolgáltató részére a Partner által megadott számlázási e-mail cím. Partner kötelezettsége gondoskodni arról, hogy mindekor elérhető munkatárs kezelje ezen e-mail címet, hiszen egyes kötelezettségek és díjfizetési kötelezettségek is kizárólag erre az e-mail címre kerülnek megküldésre a Szolgáltató által. Partner nem hivatkozhat arra, hogy ezen e-mail címre küldött értesítéseket nem, vagy késve kapta meg.

Egyedi megállapodás: A Szolgáltató és a Partner közötti egyedi megállapodásnak minősül minden olyan bizonyítható egyértelmű és kifejezett – akár elektronikus levelezés útján tett – akaratnyilatkozat, mely alapján a Szolgáltató és a Partner között az ÁSZF-től eltérő megállapodás jön létre. Így különösen, de nem kizárólagosan ilyennek minősül az ÁZF-ben meghatározottól eltérő egyedi ár is.

 

 1. Regisztráció, adatfeltöltés és belépés

 

1.1.Partner a Szolgáltatások igénybevételéhez köteles Szolgáltató rendszerében regisztrálni és a díjat megfizetni. Ez az adatok feltöltésének a feltétele.

1.2. A Partner adatfeltöltése során kötelező és nem kötelező adatok bevitelére van lehetőség az Adatbázisba. A Szolgáltató Partnernek az Adatbázisba történő adatfeltöltését és az adatmódosítást csak akkor fogadja el, ha a Partner valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzítette.

A megadott adatok (pl.: név, bemutatkozó leírás, cím, térkép jelölés, képek szerzői jogának megléte) pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Partner felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Honlapon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

1.3. A Szolgáltató javasolja, hogy a Partner rendszeresen módosítsa az Adatbázisba történő belépéshez használt jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja. Amennyiben a Partner jelszavát elfelejti vagy elveszíti, felkérésre a Szolgáltató a regisztrációkor megadott e-mail címre történő megküldéssel új jelszót bocsát a rendelkezésre. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét a Partnert ért bármely kárért, amely a bejelentkezési adatok elvesztéséből, jogosulatlan harmadik személy általi megszerzéséből fakad függetlenül attól, hogy a jogosulatlan harmadik személy a bejelentkezési adatokat milyen módon szerezte meg.

1.4. A Partner az adatfeltöltés során megadott adatai közül azokat, melyeket a Honlap lehetővé tesz bármikor módosíthatja admin felületén.

1.5. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Partner adatfeltöltését elfogadja, vagy indokolás nélkül visszautasítsa. A Szolgáltató a Partner adatfeltöltését követően ellenőrzi az adatokat, elvégzi a megfelelő – a Google és más keresőmotorok szempontjából fontos – SEO munkákat. Amennyiben a feltöltött adatok, fotók, esetleg dokumentumok megfelelőek, és a díjfizetés megtörtént, úgy a Partner adatait a honlapján közzéteszi.

A Partnerek esetén az adatok kitöltése, elküldése és a díj befizetése a honlapon való közzététel jóváhagyásának minősül.

1.6. Amennyiben a Partner a díj megfizetését követő 5 munkanapon belül nem regisztrál és nem tölti fel az adatait, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Partner adatait a rendelkezésre álló adatok alapján feltöltse és a weboldalon megjelentesse.

 

 1. A Szolgáltató kötelezettségei és felelőssége

 

2.1 A www.naturportal.hu működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló (a továbbiakban: Ekrtv.) 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató vállalja, hogy az Adatbázisban megjeleníti a Partner adatait a Partner által jóváhagyott tartalommal. Szolgáltató vállalja továbbá, hogy a feltöltött adatok alapján készített banner hirdetést a weboldalon közzéteszi. A banner hirdetés kreatívját Szolgáltató készíti el a Partnerrel egyeztetve. Partner összesen 3-szor kérhet módosítást a banner kreatív anyagon. Ezt követően Szolgáltató az általa jónak ítélt kreatív anyag alapján teszi közzé a banner hirdetést a weboldalon.

2.2 A Szolgáltató vállalja, hogy a Partner adatainak feltöltését és elküldését, valamint a díj befizetését követő öt munkanapon belül közzéteszi Partner eseményét, rendezvényét, valamint a banner hirdetést a honlapon.

2.3 A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztrációt és közzétételt követően adatfrissítés céljából jelszóval védett adminisztrációs felületet biztosít Partner számára a Honlapon, ahol a Partner saját maga végezheti el a rendszer által engedélyezett változtatásokat.

2.4 A Szolgáltató vállalja, hogy az Ügyfelek számára a honlapján keresztül különféle – az esemény promócióját lehetővé tévő – szolgáltatásokat tesz elérhetővé. Így például Naptárba mentés funkciója. A marketing promóción túl a Szolgáltató nem vesz részt a Partner és annak Ügyfele közötti üzleti folyamatban.

2.5 A Szolgáltató maga biztosítja az ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségei teljesítéséhez szükséges szellemi és technikai erőforrásokat. A Szolgáltató az ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez jogosult a Partner külön értesítése vagy hozzájárulása nélkül alvállalkozót/teljesítési segédet igénybe venni.

2.6 A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, adatvesztésért vagy bármiféle kárért, amelyeket a Honlap meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okoz. A Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a folyamatos üzemeltetés a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a szolgáltatás és/vagy a Honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Szolgáltató törekszik a folyamatos működésre, de leállás esetén nem vállal felelősséget az üzenetküldés, vagy kapcsolatfelvétel ideiglenes üzemhibájáért. Ilyenkor azonban a Szolgáltató minden ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időkorlátot nem vállal a helyreállítás tekintetében.

2.7 A Szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal felelősséget az információ (adat) késéséért, pontosságáért vagy elvesztéséért, különösen akkor, ha az üzenet a Partnetnél fennálló valamely ok miatt nem érkezik meg. A Honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások és/vagy a Honlap karbantartása érdekében a szolgáltatásokat szüneteltetni vagy korlátozni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Szolgáltató éves szinten maximum 200 óra karbantartási időszakot alkalmaz, mely munkanapra is eshet. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatásokat és/vagy a Honlapot szükség szerint, időről időre továbbfejlessze, átalakítsa, vagy módosítsa.

2.8 A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, eseményekkel és rendezvényekkel kapcsolatban, így különösen a harmadik személyektől beszerzett információk, tartalmak, szolgáltatások tekintetében. A szolgáltatást a Partner kizárólag saját felelősségére használja. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a szolgáltatások és/vagy a Honlap használatával kapcsolatban a Partner számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett vagy elszenvedett károkért vagy adatvesztésért. Partner kötelezettsége, hogy saját rendszereinek megfelelő védelme, az adatvesztések elkerülése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

2.9 A szolgáltatás jellegéből adódóan – a fentiek alapján – a Szolgáltató felelősségét – a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító felelősséget kivéve – Felek a legteljesebb mértékben kizárják, illetve legfeljebb a Partner által a Szolgáltatónak fizetett adott tárgyhavi rész-ellenszolgáltatás mértékében korlátozzák.

2.10. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás kizárólag Magyarország területére irányul.

2.11. A Szolgáltató nem avatkozik bele a Partner és Ügyfél közötti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Partner mentesíti a Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

2.12. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen Partner ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a Partnerrel kapcsolatos minden jogviszonyt, és törölje a szabálytalan tevékenységet folytató Partner fiókját.

2.13. A Partner teljeskörűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Partner tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

2.14. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen Partner ÁSZF-ben foglaltak betartásával – a Partnerek előzetes tájékoztatását követően – megszüntesse.

2.15. A Ptk. 6:278. § (2) bekezdése alapján Szolgáltató tájékoztatja Partnert a jogszabályoktól lényegesen eltérő és a Felek között korábban alkalmazott feltételektől eltérő általános szerződési feltételről. Partner a jelen 2.16. pontban foglalt általános szerződési feltételt külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.

 

 1. Partner kötelezettségei és felelőssége

 

3.1 A regisztrációt követően Partner kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok feltöltéséhez az ÁSZF-ben, vagy az Egyedi megállapodásban szereplő díjakat megfizeti, ideértve az esetlegesen alkalmazandó adókat vagy más, az ÁSZF alapján felszámított fizetési kötelezettséget is.

3.2 A Partner felelős az Adatbázisban feltüntetett adatai és az általa megadott összes információ valóságtartalmáért és teljességéért és szavatolja, hogy az Adatbázisban feltüntetett adatok helyesek és teljesek. A megadott adatokkal és információval kapcsolatos, harmadik személy által támasztott minden igény (kötelezettség, költség) a Partnert terheli. Amennyiben a Partner által megadott adatok, vagy információk miatt harmadik személy a Szolgáltatóval szemben lépne fel, úgy Partner köteles Szolgáltatót ezen harmadik személy bármely igénye alól mentesíteni, Szolgáltató esetleges kárát megtéríteni.

3.3 A Partner kötelezettsége az adatainak naprakész kezelése. Ennek a Partner olyan módon is eleget tehet, hogy köteles az adatainak megváltozásáról értesíteni Szolgáltatót, és Szolgáltató az adatmódosítást 5 munkanapon belül köteles elvégezni.

3.4 A Partner kötelezettséget vállal arra, hogy az adataiban történt változásokat az Adatbázisban 3 (három) munkanapon belül frissíti a rendelkezésére bocsátott adminisztrációs felületen, illetve ezen határidőn belül tájékoztatja Szolgáltatót. Az adatközlés elmulasztásából eredő felelősség a Partnert terheli.

3.5. Partner köteles folyamatosan együttműködni a Szolgáltatóval a Szolgáltató ÁSZF szerinti szolgáltatásainak teljesítése és az ÁSZF-ben foglalt célok megvalósítása során.

3.6. Partner köteles biztosítani és kizárólagosan felel azért, hogy az általa igénybe vett közreműködő személyekkel kapcsolatos bármely a Honlapon közzétételre kerülő adat (így különösen a személyes adatnak minősülő adatok), információ pontos, egyértelmű legyen, és az jogszerűen kerüljön közzétételre. Partner kizárólagosan felel továbbá azért, hogy a Honlapon az általa rendelkezésre bocsátott arculati elemek (így például fényképek, logók, védjegyek stb.) közzétételére, felhasználására jogosult, ennek megsértése esetén a Szolgáltatót bármely jogkövetkezmény alól mentesíti, a Szolgáltatót ért károkat megtéríti.

3.7. A Partner engedélyezi, hogy Szolgáltató a nevét, kereskedelmi nevét, logóját, védjegyét a saját weboldalán, valamint marketing célú anyagaiban feltüntethesse. A Szolgáltató kifejezett engedélye nélkül a Partner nem jogosult a Szolgáltató nevét, kereskedelmi nevét, logóját vagy védjegyét saját weboldalán, mobil alkalmazásában, valamint marketing célú anyagaiban feltüntetni. Előzetes hozzájárulást Partner az info@naturportal.hu címen kérhet.

3.8. A Partner kijelenti, hogy az ÁSZF elfogadása nem jelenti más, harmadik személyekkel kötött szerződéseinek megsértését, és az ÁSZF elfogadásának időpontjában nincs tudomása olyan adatról, tényről, amely szerint a jelen ÁSZF elfogadása és teljesítése más, harmadik személy jogát vagy jogos érdekeit sértené.

3.9. A Partner kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségei biztosításához szükséges engedélyekkel, hozzájárulásokkal és egyéb feltételekkel rendelkezik, és az ÁSZF feltételeit, jellegét teljeskörűen megismerte és elfogadja.

3.10. A Partner mindezeken túl kijelenti, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételének feltételeit előzetesen megismerte, annak feltételeivel, illetve a későbbiekben annak teljesítésével kapcsolatban nem támaszt igényt, kifogást a Szolgáltatóval szemben.

 

 1. A szolgáltatás díja, fizetési feltételek

 

4.1. Árak

A Partner az eseményének, rendezvényének a Rendezvénynaptár Adatbázisban való megjelenésért Fix partneri díjat fizet, mely 5.000 Ft/esemény. A számlázás előre, a számlán meghatározott határidőn belül történik. Több esemény regisztrálása esemény az ár egyedi megállapodás részét képezheti a rögzítendő események számától függően.

4.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy (adott esetben egyedi) szolgáltatásait Egyedi megállapodások szerint (időszakos akció, csomagár, mennyiségi kedvezmény, részletfizetési kedvezmény stb.) különböző díjért, áron/árakon, feltételekkel is hozzáférhetővé tegye. A Szolgáltató a Partnernek lehetőséget biztosít az alap megjelenésen felüli, egyedi, kiegészítő szolgáltatások igénybevételére (pl. kiemelt megjelenés, akciók stb.). Az elérhető aktuális kiegészítő szolgáltatásokat a Szolgáltató a Partner számára külön díj ellenében biztosítja. Ezen szolgáltatásokat a Partner egyedi megrendelés alapján veheti igénybe.

4.3. A Szolgáltató az Egyedi megállapodás szerinti szolgáltatásainak díját jogosult egyoldalúan módosítani és e-mail útján közölni a Partnerrel az új díjak hatályba lépését a tárgyévet megelőző hónap első munkanapjáig.

4.3.1. Amennyiben az új díjazás a Partner által a közléskor igénybe vett szolgáltatások tekintetében megemelt díjtételeket tartalmaz (de ide nem értve az alkalmazandó általános forgalmi adó módosulásából vagy más adó, illeték, vagy a szolgáltatásra, a Szolgáltatóra vagy ezek tekintetében kivetett egyéb elnevezéssel illetett fizetési kötelezettségből vagy ennek áthárításából fakadó árváltozást), a Partner a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül jogosult e-mail útján visszautasítani az árváltozást;

4.3.2. Ha a Partner az árváltozást a 4.3.1. pont szerint nem utasítja vissza, az új díjazás alkalmazandó az e-mailben jelzett időponttól;

4.3.3. Ha a Partner az árváltozást a 4.3.1. pont szerint visszautasítja, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást 30 (harminc) naptári napos idővel megszüntetni.

4.4. Amennyiben a Partner kéri adatainak a Honlapról való törlését, a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatási díj, vagy annak időarányos része visszafizetésére, illetve tört év esetén az adott évre előzetesen kifizetett díj időarányos visszatérítésére sem köteles.

4.5. A Partner késedelmes fizetése esetén Szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatást szüneteltetni. Amennyiben a Partner a fizetési kötelezettségével késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a késedelembe esés időpontjától a mindenkori jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt összegével megegyező mértékű késedelmi kamatra. Szolgáltató jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre (behajtási költségátalány) is.

4.6. Késedelmes számlafizetés vagy bármely más kötelezettségének megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Partner letiltására. A Partner letiltása esetén, annak időtartama alatt a Szolgáltató jogosult bármely szolgáltatása nyújtását felfüggeszteni, azaz a letiltás időtartama alatt a Szolgáltató a szolgáltatások nyújtására a Partner részére nem köteles.

4.7. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

 1. Titokvédelem

 

5.1 A Partner az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja azokat az információkat, amelyekre a Szolgáltatónak a kötelezettségei teljesítése során szüksége lehet. Ilyen információ minden olyan adat, ismeret, kommunikációs anyag, amely a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges lehet.

5.2 A Felek kötelesek a Partner ÁSZF-et és a Szolgáltatás megismerése során a birtokukba került minden, nyilvánosan hozzá nem férhető információt, know-how-t, adatot, dokumentumot, a másik fél szervezetére, eljárási rendjére, üzleti folyamataira, ügyeire vonatkozó információt („Bizalmas Információ”) bizalmasan (üzleti titokként vagy egyébként titokként) kezelni (még akkor is, ha a Bizalmas Információ nincs ilyenként külön megjelölve). A Bizalmas Információt megkapó Fél a Bizalmas Információt átadó Fél (illetve azon fél, akinek a Bizalmas Információt átadó személy az ügyfele, páciense, stb.) előzetes írásbeli engedélye nélkül a Bizalmas Információt nem tárhatja fel (nem teheti hozzáférhetővé) harmadik személy számára és csak a teljesítés által indokolt mértékben és esetben használhatja fel, kivéve amennyiben a Szolgáltató finanszírozásához vagy benne történő (közvetlen vagy közvetett) tulajdonszerzéshez, illetve a Szolgáltató üzletágának vagy jelentős eszközeinek értékesítése érdekében a Szolgáltató szerint szükséges, akkor a potenciális finanszírozó/tulajdonos/vevő és ezek bármelyikének tanácsadói – titoktartási szerződés megkötése után – a tranzakció lebonyolításához/cégátvilágításhoz szükséges mértékig korlátázott hozzáférést nyerhet a Bizalmas Információkhoz, illetve személyes adatokhoz is.

5.3. A Felek az egymás részére átadott közlésre szánt információkat kizárólag az ÁSZF hatálya alatt, annak teljesítése érdekében és mértékben használhatják fel.

5.4. Felek kijelentik, hogy az ÁSZF-ben foglaltak teljesítésével összefüggésben a másik Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény üzleti titoknak minősül, azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé, illetve nem jogosultak nyilvánosságra hozni, a másik fél kifejezett, előzetes, írásbeli hozzájárulásának kivételével, továbbá az ÁSZF-ben meghatározottaktól eltérő más célra nem használhatják fel.

 

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az alábbi információkra:

 • amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az információt kapó Fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy
 • amelyek bizonyíthatóan már az ÁSZF elfogadását megelőzően is ismertek voltak az információt kapó Fél számára, vagy
 • amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó Fél tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon Fél felé, amelyre az információ vonatkozik vagy
 • amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére.

 

 1. Szellemi alkotások (IP jogok)

 

6.1 A Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlappal és az Adatbázissal kapcsolatos valamennyi jog a Szolgáltatót illeti, amely ezen jogokkal szabadon rendelkezhet.

6.2 A Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatással összefüggésben keletkező minden szellemi alkotás a Szolgáltató tulajdonába kerül. A szerzői jogi vagy egyéb szellemi alkotás vonatkozásában a Szolgáltató teljes körű és korlátlan, a felhasználás, illetve hasznosítás minden módjára kiterjedő felhasználási joggal rendelkezik.

 

 1. Adatkezelés a Partner és Szolgáltató viszonyában

 

7.1 A Szolgáltató adatkezelési gyakorlata megfelel az Európai Parlament és az EU tanácsa 2016/679, a személyes adatok kezeléséről, védelméről szóló rendelkezéseinek.

7.2 A személyes adatok kezelése Szolgáltató online rendszerében valósul meg.

7.3 A kapcsolattartás, az együttműködés továbbfejlesztése céljából Szolgáltató csoportos tájékoztató e-mail-t küldhet Partner részére.

7.4 A Szolgáltató különösen jogosult, amennyiben erre jogszabály vagy bírósági/hatósági határozat kötelezi, az adatokat bíróságnak vagy hatóságoknak kiadni.

7.5 Szolgáltatónak a Honlapon fellelhető adatkezelési tájékoztatója (https://naturportal.hu/adatkezelesi-tajekoztato) irányadó az Ügyfél, mint Érintett személyes adatainak Szolgáltató általi kezelésére.

 

 1. A felek közötti jogviszony időtartama, annak megszüntetése

 

8.1 A Felek közötti jogviszony határozatlan idejű.

8.2. A profil inaktiválásával a jelen Partner ÁSZF-ben szabályozott jogviszony a Partner és a Szolgáltató között megszűnik.

8.3. Partner a jogviszonyt tárgyévet megelőző hónap első munkanapjáig jogosult felmondani.

8.4 Szolgáltató a jogviszonyt tárgyévet megelőző hónap első munkanapjáig jogosult felmondani.

8.5 A Szolgáltató tárgyhó utolsó napjára felmondhatja írásbeli (akár e-mailen történő) nyilatkozattal a felek közötti jogviszonyt, amennyiben a Partner az ÁSZF-ben foglalt lényeges kötelezettségét súlyosan megszegte és a kötelezettségszegést a felhívásban adott 15 (tizenöt) naptári napos határidőn belül sem hárította el. Lényeges kötelezettség súlyos megszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha a Partner a Partner ÁSZF 3-6. pontok szerinti bármely kötelezettségének nem tesz eleget. Ebben az esetben a tárgyévből fennmaradó már befizetett díj időarányos része nem jár vissza, illetve részletfizetés esetén az éves díj egy összegben esedékessé válik.

8.6. A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a jogviszonyt a Partner

 

 • súlyos kötelességszegése esetén,
 • csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárását az illetékes bíróság jogerősen elrendelte, vagy egyébként fizetésképtelenné vált,
 • titoktartási kötelezettségére vonatkozó kötelezettségeit megszegi,
 • részéről történő visszaélés esetén,
 • általi – az ÁSZF-nek megfelelő – teljesítés esetén is, amennyiben Szolgáltató üzletpolitikai indokból úgy dönt.

 

 1. Panaszkezelés

 

Partner a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén az info@naturportal.hu e-mail címre megküldött levéllel, veheti fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval. Szolgáltató a Partner bejelentését kivizsgálja, majd lehetőség szerint orvosolja, a beérkezést követő 30 napon belül írásban megválaszolja.

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

10.1. Jelen Partner ÁSZF-et kell figyelembe venni a Felek közötti jogviszonyban.

10.2. A Partner ÁSZF-et és az egyedileg megállapított díjazások díjtételeit a Szolgáltató (de nem a Partner) egyoldalúan módosíthatja, azzal, hogy a Partnerrel szemben csak a Partner részére a változások tényéről és rövid összefoglalásáról – a megadott (vagy később, a Szolgáltatóval megfelelően közölt újabb) email címre – küldött (amely értesítési módok bármelyike megfelelő) értesítés napja utáni nyolcadik naptári napon válik hatályossá. Amennyiben a változások a Partner lényeges jogos érdekeit jelentősen sértik, akkor a Partner a jogviszonyt 30 (harminc) naptári napos határidővel felmondhatja, úgy, hogy a változások vele szemben addig sem válnak hatályossá. Nem számít módosításnak és értesítés sem szükséges, ha a Partner ÁSZF szövegének változására mindössze elírás, helytelen hivatkozás vagy hasonló kijavítás miatt kerül sor.

10.3. A Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató jogosult a Partner további külön beleegyezése vagy jóváhagyása nélkül (illetve úgy kell, tekinteni, hogy a Partner e beleegyezést vagy hozzájárulást megfelelően megadta) a Partner-állományát (vagyis a Szolgáltató és a Partnerek között fennálló jogviszonyokat) az internetes szolgáltatások piacán működő személyre átruházni, amely személy az ÁSZF feltételeit maradéktalanul elfogadja és ezáltal a jogviszonyba félként, mint új Szolgáltató belép.

10.4. A Felek egymás részére értesítést, közlést, jognyilatkozatot, tájékoztatást, felszólítást („Értesítés”) írásbeli formában, ajánlott és tértivevényes levélben, e-mailben küldhetnek a kapcsolattartóként megjelölt személyek részére címezve, a megadott címre, e-mail-címre. Felek elfogadják, hogy a Szolgáltató rendszereiben kapcsolattartásra megjelölt e-mail címre a Szolgáltató által küldött e-mail üzeneteket, azok mellékleteit írásbeli jognyilatkozatnak tekintik. Az e-mailen küldött írásbeli jognyilatkozatokat a másik Félhez megérkezettnek kell tekinteni az elküldést követő első munkanap 12:00 órakor, amennyiben az e-mail kézbesítése kapcsán hibaüzenetet a küldő Fél nem kap.

 10.6 Jelen ÁSZF-re a mindenkor hatályos magyar jog alkalmazandó. Bármely jogvita eldöntésére – amennyiben a jogvita járásbíróság hatáskörébe tartozik – kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, értékhatártól függően pedig a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.