86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet


jog

a géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás mellett folytatott termesztéséről

(2016. április 1-jével hatályos változat)

  CTRL+F

A szövegben a CTRL+F billentyűkombinációval lehet keresni!

 

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 34. §-ának (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

A rendelet alkalmazási köre

1. § E rendeletet a géntechnológiával módosított növények és a hagyományos módon, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények adott térségben egymás mellett folytatott termesztésére (a továbbiakban: egymás melletti termesztés), az azzal kapcsolatos raktározásra, szállításra és a géntechnológiával módosított növények vetőmagjának forgalmazására kell alkalmazni.

A termesztési engedély iránti kérelem

2. § (1) A termesztési engedély beszerzése érdekében az 1. számú melléklet szerinti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) kell a termesztési hatósághoz benyújtani.

(2) A kérelemhez mellékletként csatolni kell a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiállított külön jogszabály szerinti egyedi blokktérképeket.

(3) Ha a Törvény 21/B. § (3) bekezdése szerint több termelő közösen kíván kérelmet benyújtani a termesztési hatósághoz, akkor az 1. számú melléklet szerinti kérelmet mindegyiküknek külön-külön kell kitölteni a saját használatban lévő földterületük vonatkozásában, és az így kitöltött kérelmeket együttesen nyújtják be.

Az egymás melletti termesztéssel kapcsolatos ismeretek megszerzése

3. § (1) Az egymás melletti termesztéshez szükséges ismeretek megszerzésére vonatkozó, a Törvény 21/B. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítése érdekében annak, aki géntechnológiával módosított növényt kíván termeszteni, vagy az általa alkalmazott személynek (a továbbiakban: termesztési referens) részt kell vennie az egymás melletti termesztésre vonatkozó államilag elismert szakképesítést (a továbbiakban: szakképesítés) nyújtó oktatáson. A termesztési engedély feltételeként meghatározott ismeretek megszerzését a kérelmező azzal igazolja, hogy a termesztési engedély iránti kérelemhez csatolja saját vagy a termesztési referensnek a szakképesítésről szóló bizonyítványát.

(2) Az Európai Unió más tagállamaiban szerzett, egymás melletti termesztésre vonatkozó képesítést igazoló bizonyítványok abban az esetben ismerhetőek el, ha a géntechnológiával módosított növényt termelő, illetve a termesztési referens a külön jogszabály szerinti szakmai és vizsgakövetelményekhez igazodó különbözeti vizsgán megfelelt, amelyet okirattal igazol.

(3) Az (1) bekezdés szerinti képzés elvégzését követően a géntechnológiával módosított növényt termelőnek, illetve a termesztési referensnek ötévenként kötelező továbbképzésen kell részt vennie.

Pufferzóna mértékének meghatározása és a termesztés egyéb feltételei

4. § (1) A Törvény 2. §-ának q) pontja szerinti pufferzóna minimális mértékét a 2. számú mellékletben foglalt táblázat tartalmazza.

(2) A termesztési hatóság a termesztési engedélyt, illetve a Törvény 21/B. §-ának (7) és (8) bekezdése szerinti esetben a szakhatóság az állásfoglalását az alábbi termesztést befolyásoló adottságok alapján adja meg:

a) a faj- és fajtaspecifikus átporzódás tekintetében (a termeszteni kívánt géntechnológiával módosított növényhez taxonómiailag közel vagy távol álló fajok/fajták találhatók-e a parcella közelében),

b) hasznosítási cél,

c) tenyészidőszak,

d) szaporodásbiológiai jellemzők; interspecifikus kereszteződésre való hajlam a parcellát övező nem géntechnológiával módosított rokon fajokkal,

e) térségi adottságok:

1. a termeszteni kívánt géntechnológiával módosított növényfaj, illetve fajta elterjedtsége, nem géntechnológiával módosított növényhez viszonyított termőterülete az adott térségben,

2. a parcella formája és mérete (az adott térségben jellemző parcellákhoz képest),

3. az adott térség jellemző klimatikus feltételei,

4. az adott térségre jellemző domborzati viszonyok,

5. a megporzást és a pollen közvetítette génáramlást befolyásoló tényezők,

6. védett természeti területektől, érzékeny természeti területektől, illetve NATURA 2000 területektől való távolság.

(3) A termesztési engedély kiadásához szükséges hozzájárulás- és nyilatkozat-mintákat a 3. számú melléklet tartalmazza. A hozzájárulást és a nyilatkozatot tulajdonosonként, illetve földhasználónként kell kitölteni.

(4)[1] A földterület tulajdonosa, illetve a földhasználó a termesztési engedély kiadásához szükséges hozzájárulását kizárólag írásban, a hozzájárulás termelő által történő kézhezvételéig vonhatja vissza.

5. § (1) A termesztési engedéllyel rendelkező termelő köteles betartani a géntechnológiával módosított növények termesztéséhez kapcsolódó következő előírásokat:

a) szükség szerint megfelelő vetésforgó rendszerek alkalmazása,

b) a termelési ciklusnak a szomszédos termelőkkel történő összehangolása,

c) a termesztési ciklust követő évben, illetve években az árvakelések ellenőrzése és – a következő vetésekre figyelemmel gazdasági kárt okozó esetekben – megszüntetése,

d) a termelő használatában lévő parcellát szegélyező utak, szegélyek, árkok, szérűk, tárolók környezetének, szegélyének tisztán tartása, ápolása,

e) a hagyományos módon, az ökológiai gazdálkodással előállított és a géntechnológiával módosított termények keveredésének megakadályozása érdekében a géntechnológiával módosított növények termesztése és betakarítása során a munkagépeket és egyéb felhasznált munkaeszközöket tisztán kell tartani, így különösen gondoskodni kell a munkaeszközöknek a géntechnológiával módosított terményekkel végzett munkaműveleteket követő tisztításáról és a tisztítási hulladék megsemmisítéséről.

(2) A termelő, illetve a raktározási és szállítási tevékenységet végző köteles

a) a géntechnológiával módosított termények raktározása esetén a más terményekkel, termékekkel történő keveredést megakadályozni, így elvégezni különösen a más terményektől való térbeli elkülönítést, valamint a géntechnológiával módosított termények tárolására használt raktárhelyiségek, tartályok és egyéb tárolók kiürülése után azok kitakarítását és a takarítási hulladék megsemmisítését,

b) géntechnológiával módosított termények szállítása esetén megakadályozni a veszteségeket, elpergést és a más termékekkel történő keveredést, így elvégezni különösen a más termékektől való térbeli elkülönítést, valamint a géntechnológiával módosított termények szállítására használt szállítóeszközöknek és tartályoknak a szállítást követő kitakarítását és a takarítási hulladék megsemmisítését.

6. § (1) A termelő a géntechnológiával módosított növény termesztésére vonatkozó előírások teljesítésének ellenőrzése érdekében a mezőgazdasági parcellán végzett tevékenységekről a 4. számú melléklet szerinti termelési naplót köteles vezetni.

(2) A termelési naplóban rögzíteni kell a termelő által a vetés, betakarítás, szállítás, tárolás során a keveredés megakadályozására tett intézkedéseket, így különösen az alkalmazott vetésforgót, az észlelt árvakelést, a gépek, berendezések, járművek, raktárak tisztítását.

(3) A raktározási és szállítási tevékenységet végzőnek nyilván kell tartania a géntechnológiával módosított termény raktározását, illetve szállítását, valamint az 5. § (2) bekezdése szerinti tevékenységet.

7. § A termelő a termelési naplót, a raktározási és szállítási tevékenységet végző a 6. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásokat legalább 5 évig köteles őrizni, és azokat az ellenőrzés során az ellenőrzést végzőnek bemutatni.

8. § Amennyiben termesztési referenst alkalmaz a termelő, a termesztési referens feladata elősegíteni a géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiailag előállított mezőgazdasági termékek egymás mellett termesztésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az engedélyben foglalt előírások termelő általi betartását.

Ellenőrzés

9. §[2] A törvény III. fejezetében foglalt előírásokat a megyei kormányhivatal növény-és talajvédelmi igazgatósága ellenőrzik.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

11. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK irányelvvel módosított 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. § Ez a rendelet a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK rendelete 43. cikkének 2. pontja végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. számú melléklet a 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelethez[3]

A termesztési engedély iránti kérelem mintája

Termesztési engedély iránti kérelem
Gazdálkodási év
____-__
Termelő adatai
Név/cégnév:
Lakcím/székhely:
Helység:
Irányítószám: Utca, tér, házszám:
Telefonszám: Telefonszám:
Faxszám: Faxszám:
E-mail:
A 2007. évi XVII. törvény 28. §a szerinti ügyfél-regisztrációs szám:
Felelős kapcsolattartó adatai (amennyiben a termelő adataitól eltérő)
Név:
Lakcím:
Helység:
Irányítószám: Utca, tér, házszám:
Telefonszám: Telefonszám:
Faxszám: Faxszám:
E-mail:
A termesztési referens adatai
Név:
Lakcím:
Helység:
Irányítószám: Utca, tér, házszám:
Telefonszám: Telefonszám:
Faxszám: Faxszám:
E-mail:

A kérelem alapjául szolgáló parcellák adatai:

Parcella
sorszám
Blokk-
azonosító
Helyrajzi
szám
Parcella-
terület
(hektár)
A termeszteni kívánt
géntechnológiával
módosított növény
faja, fajtája
A termeszteni kívánt
géntechnológiával módosított
növény géntechnológiával
módosított tulajdonsága(i)
(pl. rovarrezisztencia, totális
gyomirtószer tűrés)
Egyedi
azonosító
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
A Törvény 21/B. §-ának (3) bekezdése szerinti közös engedély iránti kérelmet nyújtok be
A közös engedély iránti kérelmet benyújtó többi termelő neve:
A közös engedély iránti kérelemmel érintett, a többi termelő által használt azon földterületek helyrajzi száma, amely a kérelmező által a géntechnológiával módosított növények termesztésére használni kívánt földterülettel határos:
                 

2. számú melléklet a 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelethez

A pufferzóna minimális mértéke

Faj Pufferzóna minimális mértéke [m]
Kukorica (Zea mays L.) 400

3. számú melléklet a 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelethez

Hozzájárulás- és nyilatkozat-minták

Az előzetes állásfoglalásban meghatározott pufferzónán belüli földtulajdonos írásos hozzájárulása és nyilatkozata
[a Törvény 21/C. §-a (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése]

Név: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Lakcím/Székhely: ………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Regisztrációs szám: ……………………………………………………………………………………………………….

Adóazonosító/adószám: …………………………………………………………………………………………………

1. …………………………. nevezett földtulajdonos, hozzájárulok a géntechnológiával módosított növények ….. számú előzetes állásfoglalás szerinti feltételekkel történő termesztéséhez a tulajdonomban lévő …………… hrsz.-ú földterülettel határos, az előzetes állásfoglalásban meghatározott pufferzónán belül lévő területen.

2. Egyúttal vállalom, hogy az előzetes állásfoglalás alapján kiadásra kerülő termesztési engedély érvényességi ideje alatt a pufferzónán belül nem termesztek a géntechnológiával módosított növénnyel ivarilag kompatibilis növényt.

  1. [4] Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásom kizárólag írásban, a hozzájárulást kérelmező által történő kézhezvételig vonható vissza.

Dátum: …………………………………………..

…………………………………………..

aláírás

Az előzetes állásfoglalásban meghatározott pufferzónán belüli földhasználó írásos hozzájárulása és nyilatkozata, ha a pufferzónán belüli földterületet nem a tulajdonos használja
[a Törvény 21/C. §-a (1) bekezdésének b) pontja]

Név: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Lakcím/Székhely: ………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Regisztrációs szám: ……………………………………………………………………………………………………….

Adóazonosító/adószám: …………………………………………………………………………………………………

1. …………………………. nevezett földhasználó, hozzájárulok a géntechnológiával módosított növények ….. számú előzetes állásfoglalás szerinti feltételekkel történő termesztéséhez az általam használt …………… hrsz.-ú földterülettel határos, az előzetes állásfoglalásban meghatározott pufferzónán belül lévő területen.

2. Egyúttal vállalom, hogy az előzetes állásfoglalás alapján kiadásra kerülő termesztési engedély érvényességi ideje alatt a pufferzónán belül nem termesztek a géntechnológiával módosított növénnyel ivarilag kompatibilis növényt.

  1. [5] Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásom kizárólag írásban, a hozzájárulást kérelmező által történő kézhezvételig vonható vissza.

Dátum: …………………………………………..

…………………………………………

aláírás

A géntechnológiával módosított növények termesztésére szolgáló földterület tulajdonosának írásos hozzájárulása, ha a kérelmező nem tulajdonosa annak a földterületnek, ahol a géntechnológiával módosított növényeket termeszteni szándékozik
[a Törvény 21/C. §-a (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése]

Név: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Lakcím/Székhely: ………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Regisztrációs szám: ……………………………………………………………………………………………………….

Adóazonosító/adószám: …………………………………………………………………………………………………

1. …………………………. nevezett földtulajdonos, hozzájárulok a géntechnológiával módosított növények ….. számú előzetes állásfoglalás szerinti feltételekkel történő termesztéséhez a tulajdonomban lévő …………… hrsz.-ú földterületen.

  1. [6] Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásom kizárólag írásban, a hozzájárulást kérelmező által történő kézhezvételig vonható vissza.

Dátum: …………………………………………..

…………………………………………

aláírás

4. számú melléklet a 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelethez

Termelési napló mintája

Termelési napló
Termelő neve:
Termesztési engedély száma:
Termesztési referens neve:
Blokkazonosító:
Helyrajzi szám:
A parcellán termesztett géntechnológiával módosított növény adatai
Növényfaj Fajta
Elővetemény
Főnövény
Másodvetemény
Vetés időpontja
Betakarítás időpontja
Betakarított termés mennyisége
Elvégzett intézkedések a keveredés megakadályozására (a vetés, betakarítás, szállítás, tárolás során):
Dátum: …………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dátum: …………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dátum: …………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dátum: …………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dátum: …………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

[1] Beiktatta: 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 37. § (1). Hatályos: 2014. III. 15-től.

[2] Módosította: 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 58. § a).

[3] Módosította: 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 58. § b).

[4] Módosította: 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 37. § (2).

[5] Módosította: 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 37. § (2).

[6] Módosította: 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 37. § (2).

 

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 34. §-ának (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

A rendelet alkalmazási köre

1. § E rendeletet a géntechnológiával módosított növények és a hagyományos módon, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények adott térségben egymás mellett folytatott termesztésére (a továbbiakban: egymás melletti termesztés), az azzal kapcsolatos raktározásra, szállításra és a géntechnológiával módosított növények vetőmagjának forgalmazására kell alkalmazni.

A termesztési engedély iránti kérelem

2. § (1) A termesztési engedély beszerzése érdekében az 1. számú melléklet szerinti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) kell a termesztési hatósághoz benyújtani.

(2) A kérelemhez mellékletként csatolni kell a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiállított külön jogszabály szerinti egyedi blokktérképeket.

(3) Ha a Törvény 21/B. § (3) bekezdése szerint több termelő közösen kíván kérelmet benyújtani a termesztési hatósághoz, akkor az 1. számú melléklet szerinti kérelmet mindegyiküknek külön-külön kell kitölteni a saját használatban lévő földterületük vonatkozásában, és az így kitöltött kérelmeket együttesen nyújtják be.

Az egymás melletti termesztéssel kapcsolatos ismeretek megszerzése

3. § (1) Az egymás melletti termesztéshez szükséges ismeretek megszerzésére vonatkozó, a Törvény 21/B. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítése érdekében annak, aki géntechnológiával módosított növényt kíván termeszteni, vagy az általa alkalmazott személynek (a továbbiakban: termesztési referens) részt kell vennie az egymás melletti termesztésre vonatkozó államilag elismert szakképesítést (a továbbiakban: szakképesítés) nyújtó oktatáson. A termesztési engedély feltételeként meghatározott ismeretek megszerzését a kérelmező azzal igazolja, hogy a termesztési engedély iránti kérelemhez csatolja saját vagy a termesztési referensnek a szakképesítésről szóló bizonyítványát.

(2) Az Európai Unió más tagállamaiban szerzett, egymás melletti termesztésre vonatkozó képesítést igazoló bizonyítványok abban az esetben ismerhetőek el, ha a géntechnológiával módosított növényt termelő, illetve a termesztési referens a külön jogszabály szerinti szakmai és vizsgakövetelményekhez igazodó különbözeti vizsgán megfelelt, amelyet okirattal igazol.

(3) Az (1) bekezdés szerinti képzés elvégzését követően a géntechnológiával módosított növényt termelőnek, illetve a termesztési referensnek ötévenként kötelező továbbképzésen kell részt vennie.

Pufferzóna mértékének meghatározása és a termesztés egyéb feltételei

4. § (1) A Törvény 2. §-ának q) pontja szerinti pufferzóna minimális mértékét a 2. számú mellékletben foglalt táblázat tartalmazza.

(2) A termesztési hatóság a termesztési engedélyt, illetve a Törvény 21/B. §-ának (7) és (8) bekezdése szerinti esetben a szakhatóság az állásfoglalását az alábbi termesztést befolyásoló adottságok alapján adja meg:

a) a faj- és fajtaspecifikus átporzódás tekintetében (a termeszteni kívánt géntechnológiával módosított növényhez taxonómiailag közel vagy távol álló fajok/fajták találhatók-e a parcella közelében),

b) hasznosítási cél,

c) tenyészidőszak,

d) szaporodásbiológiai jellemzők; interspecifikus kereszteződésre való hajlam a parcellát övező nem géntechnológiával módosított rokon fajokkal,

e) térségi adottságok:

1. a termeszteni kívánt géntechnológiával módosított növényfaj, illetve fajta elterjedtsége, nem géntechnológiával módosított növényhez viszonyított termőterülete az adott térségben,

2. a parcella formája és mérete (az adott térségben jellemző parcellákhoz képest),

3. az adott térség jellemző klimatikus feltételei,

4. az adott térségre jellemző domborzati viszonyok,

5. a megporzást és a pollen közvetítette génáramlást befolyásoló tényezők,

6. védett természeti területektől, érzékeny természeti területektől, illetve NATURA 2000 területektől való távolság.

(3) A termesztési engedély kiadásához szükséges hozzájárulás- és nyilatkozat-mintákat a 3. számú melléklet tartalmazza. A hozzájárulást és a nyilatkozatot tulajdonosonként, illetve földhasználónként kell kitölteni.

5. § (1) A termesztési engedéllyel rendelkező termelő köteles betartani a géntechnológiával módosított növények termesztéséhez kapcsolódó következő előírásokat:

a) szükség szerint megfelelő vetésforgó rendszerek alkalmazása,

b) a termelési ciklusnak a szomszédos termelőkkel történő összehangolása,

c) a termesztési ciklust követő évben, illetve években az árvakelések ellenőrzése és – a következő vetésekre figyelemmel gazdasági kárt okozó esetekben – megszüntetése,

d) a termelő használatában lévő parcellát szegélyező utak, szegélyek, árkok, szérűk, tárolók környezetének, szegélyének tisztán tartása, ápolása,

e) a hagyományos módon, az ökológiai gazdálkodással előállított és a géntechnológiával módosított termények keveredésének megakadályozása érdekében a géntechnológiával módosított növények termesztése és betakarítása során a munkagépeket és egyéb felhasznált munkaeszközöket tisztán kell tartani, így különösen gondoskodni kell a munkaeszközöknek a géntechnológiával módosított terményekkel végzett munkaműveleteket követő tisztításáról és a tisztítási hulladék megsemmisítéséről.

(2) A termelő, illetve a raktározási és szállítási tevékenységet végző köteles

a) a géntechnológiával módosított termények raktározása esetén a más terményekkel, termékekkel történő keveredést megakadályozni, így elvégezni különösen a más terményektől való térbeli elkülönítést, valamint a géntechnológiával módosított termények tárolására használt raktárhelyiségek, tartályok és egyéb tárolók kiürülése után azok kitakarítását és a takarítási hulladék megsemmisítését,

b) géntechnológiával módosított termények szállítása esetén megakadályozni a veszteségeket, elpergést és a más termékekkel történő keveredést, így elvégezni különösen a más termékektől való térbeli elkülönítést, valamint a géntechnológiával módosított termények szállítására használt szállítóeszközöknek és tartályoknak a szállítást követő kitakarítását és a takarítási hulladék megsemmisítését.

6. § (1) A termelő a géntechnológiával módosított növény termesztésére vonatkozó előírások teljesítésének ellenőrzése érdekében a mezőgazdasági parcellán végzett tevékenységekről a 4. számú melléklet szerinti termelési naplót köteles vezetni.

(2) A termelési naplóban rögzíteni kell a termelő által a vetés, betakarítás, szállítás, tárolás során a keveredés megakadályozására tett intézkedéseket, így különösen az alkalmazott vetésforgót, az észlelt árvakelést, a gépek, berendezések, járművek, raktárak tisztítását.

(3) A raktározási és szállítási tevékenységet végzőnek nyilván kell tartania a géntechnológiával módosított termény raktározását, illetve szállítását, valamint az 5. § (2) bekezdése szerinti tevékenységet.

7. § A termelő a termelési naplót, a raktározási és szállítási tevékenységet végző a 6. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásokat legalább 5 évig köteles őrizni, és azokat az ellenőrzés során az ellenőrzést végzőnek bemutatni.

8. § Amennyiben termesztési referenst alkalmaz a termelő, a termesztési referens feladata elősegíteni a géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiailag előállított mezőgazdasági termékek egymás mellett termesztésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az engedélyben foglalt előírások termelő általi betartását.

Ellenőrzés

9. § A törvény III. fejezetében foglalt előírásokat a megyei kormányhivatal növény-és talajvédelmi igazgatósága ellenőrzik.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

11. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK irányelvvel módosított 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. § Ez a rendelet a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK rendelete 43. cikkének 2. pontja végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. számú melléklet a 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelethez

A termesztési engedély iránti kérelem mintája

 Termesztési engedély iránti kérelem

 Gazdálkodási év
____-__

         
 Termelő adatai  
 Név/cégnév:        
 Lakcím/székhely:        
 Helység:  
 Irányítószám:    Utca, tér, házszám:  
 Telefonszám:    Telefonszám:  
 Faxszám:    Faxszám:  
 E-mail:      
 A 2007. évi XVII. törvény 28. §a szerinti ügyfél-regisztrációs szám:
         
 Felelős kapcsolattartó adatai (amennyiben a termelő adataitól eltérő)
 Név:        
 Lakcím:        
 Helység:  
 Irányítószám:    Utca, tér, házszám:  
 Telefonszám:    Telefonszám:  
 Faxszám:    Faxszám:  
 E-mail:  
         
 A termesztési referens adatai
 Név:  
 Lakcím:  
 Helység:  
 Irányítószám:    Utca, tér, házszám:    
 Telefonszám:    Telefonszám:  
 Faxszám:    Faxszám:  
 E-mail:  

A kérelem alapjául szolgáló parcellák adatai:

 Parcella
sorszám

 Blokk-
azonosító

 Helyrajzi
szám

 Parcella-
terület
(hektár)

 A termeszteni kívánt
géntechnológiával
módosított növény
faja, fajtája

 A termeszteni kívánt
géntechnológiával módosított
növény géntechnológiával
módosított tulajdonsága(i)
(pl. rovarrezisztencia, totális
gyomirtószer tűrés)

 Egyedi
azonosító

 

 1.

             

 2.

             

 3.

             

 4.

             

 5.

             

 6.

             

 7.

             

 8.

             

 9.

             

 10.

             

 11.

             

 12.

             
 
 A Törvény 21/B. §-ának (3) bekezdése szerinti közös engedély iránti kérelmet nyújtok be

 

 A közös engedély iránti kérelmet benyújtó többi termelő neve:
 A közös engedély iránti kérelemmel érintett, a többi termelő által használt azon földterületek helyrajzi száma, amely a kérelmező által a géntechnológiával módosított növények termesztésére használni kívánt földterülettel határos:
                 

2. számú melléklet a 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelethez

A pufferzóna minimális mértéke

 Faj

 Pufferzóna minimális mértéke [m]

 Kukorica (Zea mays L.)

 400

3. számú melléklet a 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelethez

Hozzájárulás- és nyilatkozat-minták

I.

Az előzetes állásfoglalásban meghatározott pufferzónán belüli földtulajdonos írásos hozzájárulása és nyilatkozata
[a Törvény 21/C. §-a (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése]

Név: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Lakcím/Székhely: ………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Regisztrációs szám: ……………………………………………………………………………………………………….

Adóazonosító/adószám: …………………………………………………………………………………………………

1. …………………………. nevezett földtulajdonos, hozzájárulok a géntechnológiával módosított növények ….. számú előzetes állásfoglalás szerinti feltételekkel történő termesztéséhez a tulajdonomban lévő …………… hrsz.-ú földterülettel határos, az előzetes állásfoglalásban meghatározott pufferzónán belül lévő területen.

2. Egyúttal vállalom, hogy az előzetes állásfoglalás alapján kiadásra kerülő termesztési engedély érvényességi ideje alatt a pufferzónán belül nem termesztek a géntechnológiával módosított növénnyel ivarilag kompatibilis növényt.

3. Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásom és nyilatkozatom visszavonására a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 214. §-ának (2) bekezdése alkalmazandó.

Dátum: …………………………………………..

…………………………………………..

aláírás

II.

Az előzetes állásfoglalásban meghatározott pufferzónán belüli földhasználó írásos hozzájárulása és nyilatkozata, ha a pufferzónán belüli földterületet nem a tulajdonos használja
[a Törvény 21/C. §-a (1) bekezdésének b) pontja]

Név: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Lakcím/Székhely: ………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Regisztrációs szám: ……………………………………………………………………………………………………….

Adóazonosító/adószám: …………………………………………………………………………………………………

1. …………………………. nevezett földhasználó, hozzájárulok a géntechnológiával módosított növények ….. számú előzetes állásfoglalás szerinti feltételekkel történő termesztéséhez az általam használt …………… hrsz.-ú földterülettel határos, az előzetes állásfoglalásban meghatározott pufferzónán belül lévő területen.

2. Egyúttal vállalom, hogy az előzetes állásfoglalás alapján kiadásra kerülő termesztési engedély érvényességi ideje alatt a pufferzónán belül nem termesztek a géntechnológiával módosított növénnyel ivarilag kompatibilis növényt.

3. Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásom és nyilatkozatom visszavonására a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 214. §-ának (2) bekezdése alkalmazandó.

Dátum: …………………………………………..

…………………………………………

aláírás

III.

A géntechnológiával módosított növények termesztésére szolgáló földterület tulajdonosának írásos hozzájárulása, ha a kérelmező nem tulajdonosa annak a földterületnek, ahol a géntechnológiával módosított növényeket termeszteni szándékozik
[a Törvény 21/C. §-a (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése]

Név: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Lakcím/Székhely: ………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Regisztrációs szám: ……………………………………………………………………………………………………….

Adóazonosító/adószám: …………………………………………………………………………………………………

1. …………………………. nevezett földtulajdonos, hozzájárulok a géntechnológiával módosított növények ….. számú előzetes állásfoglalás szerinti feltételekkel történő termesztéséhez a tulajdonomban lévő …………… hrsz.-ú földterületen.

2. Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásom és nyilatkozatom visszavonására a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 214. §-ának (2) bekezdése alkalmazandó.

Dátum: …………………………………………..

…………………………………………

aláírás

4. számú melléklet a 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelethez

Termelési napló mintája

 Termelési napló

 Termelő neve:    
 Termesztési engedély száma:    
 Termesztési referens neve:    
 Blokkazonosító:    
 Helyrajzi szám:    

 A parcellán termesztett géntechnológiával módosított növény adatai

   Növényfaj  Fajta
 Elővetemény    
 Főnövény    
 Másodvetemény    
 Vetés időpontja    
 Betakarítás időpontja    
 Betakarított termés mennyisége    
 Elvégzett intézkedések a keveredés megakadályozására (a vetés, betakarítás, szállítás, tárolás során):
 Dátum: …………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Dátum: …………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Dátum: …………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Dátum: …………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Dátum: …………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

HASONLÓ CIKKEK, KATTINTS A TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT!

Vélemény, hozzászólás?

A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező


 

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Az uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez weboldal ún. "cookie"-kat, vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen file-ok, amelyet a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve, ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezárás